Tự học lập trình Java Core – Java SE Tự học lập trình Java Core - Java SE

1. Tổng quan về Java (Overview)

2. Declarations and Access Control (Khai báo và điều khiển truy cập)

2.1 Cách đặt tên và định danh 2.2 Khai báo class, interface 2.3 Khai báo các thành phần của class (biến, phương thức, hàm khởi tạo).

3. Object Orientation (Hướng đối tượng)

 • Lập trình hướng đối tượng là gì?
 • Class là gì? Object là gì?
 • Package là gì?
 • Interface là gì?
 • Đóng gói trong Java (Encapsulation in Java)
 • Thừa kế trong Java (Inheritance) – Khái niệm Is-A, Has-A
 • Trừu tượng hóa trong Java (Abstraction in Java)
 • Khái niệm nạp chồng và ghi đè trong Java (Override / Overloading)
 • Ép kiểu trong Java
 • Coupling và Cohension là gì?
 • Static là gì? Tại sao hàm main lại là static

4. Assignments

5. Operators

6. Flow Control, Exceptions, and Assertions (Điều khiển luồng, xử lý ngoại lệ)

7. Strings, I/O, Formatting, and Parsing

8. Generics and Collections

9. Inner Classes

10. Threads

11. Development

12. Java 8

 

FAQ

 1. Phân biệt Heap memory và Stack memory trong java.
 2. Java Serializable là gì? Serialization và Deserialization trong Java.
 3. Timer và TimerTask trong Java
 4. Immutable là gì? Sự khác nhau giữa Immutable với Mutable
 5. HashCode với Equals trong Java
 6. Phân biệt giữa Java ME, Java SE và Java EE
 7. Future trong Java là gì?
 8. CompletableFuture là gì? Code ví dụ Java CompletableFuture
 9. So sánh Future và CompletableFuture trong Java
 10. Các cách khởi tạo đối tượng trong Java
 11. Java Reflection là gì? Hướng dẫn Java Reflection API
 12. Sự khác nhau giữa Abstract class với Interface trong Java
 13. Các tính chất hướng đối tượng của Java 
 
 Tự học lập trình Java Core – Java SE
stackjava.com