Tự học lập trình Java Core – Java SE

Tự học lập trình Java Core - Java SE

1. Tổng quan về Java (Overview)

2. Declarations and Access Control (Khai báo và điều khiển truy cập)

2.1 Cách đặt tên và định danh

2.2 Khai báo class, interface

2.3 Khai báo các thành phần của class (biến, phương thức, hàm khởi tạo).

3. Object Orientation (Hướng đối tượng)

 • Lập trình hướng đối tượng là gì?
 • Class là gì? Object là gì?
 • Khởi tạo đối tượng trong Java (Constructors and Instantiation)
 • Package là gì?
 • Interface là gì?
 • Đóng gói trong Java (Encapsulation in Java)
 • Thừa kế trong Java (Inheritance) – Khái niệm Is-A, Has-A
 • Trừu tượng hóa trong Java (Abstraction in Java)
 • Khái niệm nạp chồng và ghi đè trong Java (Override / Overloading)
 • Ép kiểu trong Java
 • Coupling và Cohension là gì?
 • Static là gì? Tại sao hàm main lại là static

4. Assignments

5. Operators

6. Flow Control, Exceptions, and Assertions (Điều khiển luồng, xử lý ngoại lệ)

7. Strings, I/O, Formatting, and Parsing

8. Generics and Collections

9. Inner Classes

10. Threads

11. Development

12. Java 8

 

FAQ

 1. Phân biệt Heap memory và Stack memory trong java.

 

 Tự học lập trình Java Core – Java SE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status stackjava.com