spring boot logo

Code ví dụ spring boot h2 database (khởi tạo database)

Code ví dụ spring boot h2 database (khởi tạo database) Trong bài này mình sẽ làm một ví dụ nhúng hệ quản trị cơ sở dữ liệu H2 vào project spring boot. Việc này đặc biệt hữu ích trong quá trình làm các demo, với H2 chúng ta không cần phải cài các cơ sở Read more about Code ví dụ spring boot h2 database (khởi tạo database)[…]

spring cloud logo

Xác thực trong Spring Cloud Config (Spring Cloud Config Authenticate)

Xác thực trong Spring Cloud Config (Spring Cloud Config Authenticate) Thông tin cấu hình của 1 project khá quan trọng, nó chứa nhiều thông tin nhạy cảm như username/password… nên ta cần phải bảo mật nó. Để bảo mật thông tin cấu hình từ cloud config server có 2 cách đơn giản: Xác thực (dùng Read more about Xác thực trong Spring Cloud Config (Spring Cloud Config Authenticate)[…]

spring cloud logo

Code ví dụ Spring Cloud Config Client

Code ví dụ Spring Cloud Config Client Trong ví dụ này chúng ta sẽ thực hiện load cấu hình để sử dụng cho project từ 1 server khác (Spring Cloud Config) Việc load cấu hình từ 1 server khác thường áp dụng cho các project có nhiều instance trên nhiều server, mỗi lần đổi cấu Read more about Code ví dụ Spring Cloud Config Client[…]

spring cloud logo

Code ví dụ Spring Cloud Config Server

Code ví dụ Spring Cloud Config Server Trong bài này mình sẽ làm ví dụ về Spring Cloud Config Server load data cấu hình từ github hoặc từ các folder ở local. Code ví dụ Spring Cloud Config Server Tạo project Spring Boot: File > New > Module Đây là cấu trúc project sau khi Read more about Code ví dụ Spring Cloud Config Server[…]

spring cloud logo

Sự khác nhau giữa file application với bootstrap trong Spring

Sự khác nhau giữa file application với bootstrap trong Spring Phân biệt sự khác nhau giữa 2 file cấu hình là application.properties với bootstrap.properties hoặc application.yml với bootstrap.yml. Khi nào thì sử dụng file cấu hình application, khi nào thì sử dụng file cấu hình bootstrap? 1. File application.properties / application.yml dùng để làm gì? Read more about Sự khác nhau giữa file application với bootstrap trong Spring[…]

spring boot logo

Code ví dụ Spring Boot FreeMarker hello world + Eclipse + Maven

Code ví dụ Spring Boot FreeMarker hello world + Eclipse + Maven (Xem lại: FreeMarker là gì? Giới thiệu Apache FreeMarker) (Xem thêm: Code ví dụ Spring MVC FreeMarker) Code ví dụ Spring Boot FreeMarker hello world + Eclipse + Maven. Tạo Project Spring Boot và hiển thị dữ liệu với template engine Apache FreeMarker Read more about Code ví dụ Spring Boot FreeMarker hello world + Eclipse + Maven[…]

spring mvc

Code ví dụ Spring MVC FreeMarker Hello World + Maven + Eclipse

Code ví dụ Spring MVC FreeMarker Hello World + Maven + Eclipse (Xem lại: FreeMarker là gì? Giới thiệu Apache FreeMarker) (Xem thêm: Code ví dụ Spring Boot FreeMarker) FreeMarker là một template engine cho nền tảng Java. Nó đọc các file mẫu và kết hợp với các đối tượng Java để tạo đầu ra Read more about Code ví dụ Spring MVC FreeMarker Hello World + Maven + Eclipse[…]

spring boot logo

Code ví dụ Spring Boot xử lý Exception, lỗi 404

Code ví dụ Spring Boot xử lý Exception, lỗi 404. Spring Boot Exception Handling Trong phần Spring MVC mình có thực hiện xử lý lỗi trả về từ server (500, 404, 403 …) với HTTP Status Code, annotation @ExceptionHandler hoặc @ControllerAdvice (Xem lại: Code ví dụ xử lý Exception, Exception Handling Spring MVC) Ngoài những cách trên, trong Read more about Code ví dụ Spring Boot xử lý Exception, lỗi 404[…]

spring boot logo

Spring Boot tùy chỉnh trang Whitelabel Error Page

Spring Boot tùy chỉnh trang Whitelabel Error Page. Whitelabel Error Page là gì? Whiteable Error Page là trang lỗi mặc định được Spring Boot xử dụng trong trường hợp server có lỗi. Ví dụ lỗi thường gặp nhất: 404: Lỗi này xảy ra do sai đường dẫn (path/url) hoặc thiếu thư viện thymeleaf: <dependency> <groupId>org.springframework.boot</groupId> Read more about Spring Boot tùy chỉnh trang Whitelabel Error Page[…]

Inject Spring Bean vào các class không phải là @Component

Inject Spring Bean vào các class không phải là @Component. (Xem thêm: Code ví dụ Spring Boot Inject bean ApplicationContextAware) Các bean quản lý bởi Spring Trong Spring, các class (bean) được quản lý bởi Spring là các class được đánh dấu annotation (@Component, @Service, @Repository) hoặc được cấu hình trong file .xml với thẻ <bean> Read more about Inject Spring Bean vào các class không phải là @Component[…]

stackjava.com