Biến trong Java là gì? Khai báo biến trong Java?

Biến trong Java là gì? Khai báo biến trong Java? (Xem thêm: Tự học lập trình Java Core – Java SE) 1. Biến là gì (variable). Biến là một liên kết tới một vị trí trên bộ nhớ (memory) để chứa dữ liệu. Giá trị trên bộ nhớ mà biến liên kết tới chính là giá Read more about Biến trong Java là gì? Khai báo biến trong Java?[…]

Khai báo hàm khởi tạo trong Java - Constructor Declarations

Khai báo hàm khởi tạo trong Java – Constructor Declarations

Khai báo hàm khởi tạo trong Java – Constructor Declarations. Constructor Declarations Trong Java, các đối tượng được khởi tạo thông qua hàm khởi tạo (constructor). Mỗi lần bạn tạo mới một đối tượng sẽ có ít nhất một hàm khởi tạo được thực thi. Mỗi class đều có một hàm khởi tạo, nếu bạn Read more about Khai báo hàm khởi tạo trong Java – Constructor Declarations[…]

Class trong Java là gì? Object trong Java là gì?

Class trong Java là gì? Object trong Java là gì? (Xem thêm: Tự học lập trình Java Core – Java SE) 1. Đối tượng là gì (Object là gì?) Khoan nói tới lập trình, chúng ta hãy nói tới đối tượng trong đời sống thực tế hàng ngày. Đối tượng là một thực thể vật lý, Read more about Class trong Java là gì? Object trong Java là gì?[…]

Ngôn ngữ Java là gì? Đặc trưng của Java

Ngôn ngữ Java là gì? Đặc trưng của Java Java là gì? Java là một ngôn ngữ lập trình và nền tảng tính toán được phân phối lần đầu tiên bởi Sun Microsystems vào năm 1995. Rất nhiều ứng dụng, trang web đều được viết bằng Java. Java nhanh, bảo mật và đáng tin cậy. Read more about Ngôn ngữ Java là gì? Đặc trưng của Java[…]

Quy ước, chuẩn đặt tên định danh trong Java

Quy ước, chuẩn đặt tên định danh trong Java

Quy ước, chuẩn đặt tên định danh trong Java. (Java Coding Convention) (Xem thêm: Tự học lập trình Java Core – Java SE) Đặt tên package Package thường được đặt tên giống như đặt tên thư mục trên ổ đĩa tức là sẽ được bắt đầu bằng tên có phạm vi lớn cho đến phạm vi Read more about Quy ước, chuẩn đặt tên định danh trong Java[…]

Định danh trong Java, nguyên tắc đặt tên định danh

Định danh trong Java, nguyên tắc đặt tên định danh

Định danh trong Java, nguyên tắc đặt tên định danh. Định danh là gì? Trong ngôn ngữ lập trình, định danh được sử dụng với mục đích nhận biết, phân biệt. Trong Java, một định danh có thể là tên một class, tên một phương thức, tên một biến. Ví dụ: package stackjava.com.demo; public class Read more about Định danh trong Java, nguyên tắc đặt tên định danh[…]

Các loại access modifier trong Java (public, protected, default, private)

Các loại access modifier trong Java (public, protected, default, private)

Các loại access modifier trong Java (public, protected, default, private) Access modifier là gì? Access Modifier là các từ dùng trước các khai báo class, biến, method để thể hiện khả năng truy cập các thể hiện của class, biến và method đó ở các class khác. Với class ta có 2 loại access modifier Read more about Các loại access modifier trong Java (public, protected, default, private)[…]

Khai báo interface trong Java, hằng số với interface

Khai báo interface trong Java, hằng số với interface

Khai báo interface trong Java, hằng số với interface. (Xem thêm: Khai báo class trong Java, Nguyên tắc khai báo class.) (Xem thêm: Sự khác nhau giữa Abstract class với Interface trong Java) Khai báo interface Một interface là một source file được khai báo với từ khóa interface chứ không phải class Khi bạn tạo một Read more about Khai báo interface trong Java, hằng số với interface[…]

Khai báo class trong Java, Nguyên tắc khai báo class

Khai báo class trong Java, Nguyên tắc khai báo class. Khi bạn viết code trong Java, bạn viết các class hoặc các interface. Bên trong các class là các biến(variable) và phương thức (method). Việc bạn khai báo các class, biến, method ảnh hưởng nhiều tới code của bạn. Ví dụ một public method có Read more about Khai báo class trong Java, Nguyên tắc khai báo class[…]

strictfp là gì, Từ khóa strictfp trong Java, ví dụ

strictfp là gì, Từ khóa strictfp trong Java, ví dụ

strictfp là gì, Từ khóa strictfp trong Java, ví dụ Từ khóa strictfp là gì? Từ khóa strictfp là một non-access modifier giúp bảo đảm rằng kết quả tính toán trên các số thực sẽ có kết quả như nhau (phần sau dấu thập phân) trên các nền tảng khác nhau. Tính toán số thực Read more about strictfp là gì, Từ khóa strictfp trong Java, ví dụ[…]

stackjava.com