swagger logo

Code ví dụ Swagger với springfox-swagger2, swagger ui

Code ví dụ Swagger với springfox-swagger2, swagger ui (Xem lại: Swagger là gì) Trong bài này mình sẽ sử dụng lại Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice với các api thêm, sửa, xóa user và tạo tài liệu để import vào swagger. Tạo Spring Boot Project Thư viện sử dụng Để sử dụng swagger ta thêm Read more about Code ví dụ Swagger với springfox-swagger2, swagger ui[…]

swagger logo

Swagger là gì? Tạo document cho API RESTful Web Service

Swagger là gì? Tạo document cho API RESTful Web Service Swagger là gì? Swagger là một phần mềm mã nguồn mở được sử dụng để phát triển, thiết kế, xây dựng và làm tài liệu cho các RESTful Web Service. Có một số phần mềm Swagger như Swagger Editor, Swagger Codegen, Swagger Inspector, Swagger UI. Read more about Swagger là gì? Tạo document cho API RESTful Web Service[…]

spring mvc

Spring MVC – Phần 16 – Code ví dụ, tạo RESTful Web Service với Spring MVC

Spring MVC – Phần 16 – Code ví dụ, tạo RESTful Web Service với Spring MVC Web Service là gì? Giới thiệu về RESTful web service. Spring MVC – Phần 16 – Code ví dụ, tạo RESTful Web Service với Spring MVC . Tạo 1 ứng dụng RESTful Web Service với Spring MVC. Code ví Read more about Spring MVC – Phần 16 – Code ví dụ, tạo RESTful Web Service với Spring MVC[…]

Giới thiệu về RESTful Web Service, xây dựng RESTful Web-Service

Giới thiệu về RESTful Web Service, xây dựng RESTful Web-Service Xem lại: Web service là gì? Giới thiệu về RESTful Web Service, xây dựng RESTful Web-Service 1. Giới thiệu về RESTful Web Service RESTful (REpresentational State Transfer) là một kiểu Web Service được viết dựa trên kiến trúc REST. Các đặc điểm của RESTful web service: Read more about Giới thiệu về RESTful Web Service, xây dựng RESTful Web-Service[…]

web service logo

Web service là gì? So sánh RESTful với SOAP (rest và soap)

Web service là gì? So sánh RESTful với SOAP (rest và soap) Có khá nhiều cách định nghĩa khác nhau về web service, do nó được định nghĩa bởi nhiều tổ chức khác nhau và một phần là do đã trải qua thay đổi khá nhiều. Web Service là gì? Web Serice là 1 ứng Read more about Web service là gì? So sánh RESTful với SOAP (rest và soap)[…]

stackjava.com