nodejs socket cluster logo

Cài đặt SocketCluster Server, Tạo ứng dụng SocketCluster Hello World

Cài đặt SocketCluster Server, Tạo ứng dụng SocketCluster Hello World. Cài đặt SocketCluster Server SocketCluster server được viết bằng node.js do đó máy bạn phải cài Node.js trước khi cài SocketCluster nhé. (Xem lại: Hướng dẫn cài đặt, cấu hình nodejs, npm trên windows) Ở bài này mình sẽ cài SocketCluster Server giống như 1 framework: Read more about Cài đặt SocketCluster Server, Tạo ứng dụng SocketCluster Hello World[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js – đọc thông tin hệ điều hành với module os

Code ví dụ Node.js – đọc thông tin hệ điều hành với module os Module OS Module OS là module có sẵn khi cài node.js Module OS cung cấp các api để lấy thông về hệ điều hành (kiến trúc, platform, current user, network…) The OS module provides information about the computer’s operating system. Để Read more about Code ví dụ Node.js – đọc thông tin hệ điều hành với module os[…]

nodejs socket cluster logo

SocketCluster là gì? Hướng dẫn sử dụng SocketCluster

SocketCluster là gì? Hướng dẫn sử dụng SocketCluster SocketCluster là gì? SocketCluster là một mã nguồn mở, một framework real-time cho Node.js. Nó hỗ trợ cả giao tiếp giữa client với server; một nhóm (group) thông qua cơ chế pub/sub channel (hiểu nôm na là nó tạo 1 kênh riêng để các phần tử trong Read more about SocketCluster là gì? Hướng dẫn sử dụng SocketCluster[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js nén, giải nén file – module Zlib

Code ví dụ Node.js nén, giải nén file – module Zlib (Xem thêm: Hướng dẫn Node.js) Module sử dụng Để thực hiện nén/giải nén file (zip/unzip) trong node.js ta sử dụng module zlib zlib là module có sẵn khi cài node.js, để include zlib vào project ta dùng method var zlib = require(‘zlib’); Nén file (zip) Read more about Code ví dụ Node.js nén, giải nén file – module Zlib[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js MySQL – Insert / save dữ liệu

Code ví dụ Node.js MySQL – Insert / save dữ liệu Node.js – MySQL insert Giả sử bạn đã có sẵn database demo với table customer (id, name, address) (Xem lại: Code ví dụ node.js tạo database, tạo table) CREATE DATABASE demo; CREATE TABLE customer (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name VARCHAR(255), address VARCHAR(255)); Để Read more about Code ví dụ Node.js MySQL – Insert / save dữ liệu[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js MySQL Tạo, sửa, xóa bảng/table

Code ví dụ Node.js MySQL Tạo, sửa, xóa bảng/table (Xem lại: Hướng dẫn cài đặt MySQL) (Xem lại: Kết nối Node.js với MySQL | Code ví dụ Node.js – MySQL Tạo/Xóa Database) Việc tạo, sửa, xóa bảng mysql với node.js rất đơn giản, bạn chỉ cần thêm các câu sql tạo, sửa, xóa bảng mysql vào method query của Read more about Code ví dụ Node.js MySQL Tạo, sửa, xóa bảng/table[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js MySQL – Tạo database, kết nối database

Code ví dụ Node.js MySQL – Tạo database, kết nối database (Xem lại: Hướng dẫn cài đặt MySQL) (Xem lại: Code ví dụ kết nối Node.js với MySQL) Tạo database MySQL với Node.js Ở đây mình sẽ tạo database với name là “demo” Câu lệnh sql sẽ là CREATE DATABASE demo Thực hiện kết nối tới MySQL và Read more about Code ví dụ Node.js MySQL – Tạo database, kết nối database[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js kết nối MySQL

Code ví dụ Node.js kết nối MySQL (Xem lại hướng dẫn cài đặt MySQL) Cài đặt MySQL Driver Các ngôn ngữ lập trình khi làm việc với cơ sở dữ liệu đều cần cài đặt driver tương ứng. Để cài đặt MySQL Driver cho Node.js ta sử dụng module “mysql” Để download và cài đặt module Read more about Code ví dụ Node.js kết nối MySQL[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js với ES6 – Sử dụng babel.js

Code ví dụ Node.js với ES6 – Sử dụng babel.js (Xem lại: Cài đặt Node.js, npm) ES6 là gì? ES6 (ECMAScript 6) hay còn gọi là ES2015 gồm một tập các cú pháp, chuẩn viết code… của JavaScript nhằm viết code đơn giản hơn, mạnh mẽ hơn… (Giống như trong Java thì từ Java 8 Read more about Code ví dụ Node.js với ES6 – Sử dụng babel.js[…]

nodejs logo

Code ví dụ NodeJs, Gửi email/gmail bằng nodejs

Code ví dụ NodeJs, Gửi email/gmail bằng nodejs. Việc gửi email bằng NodeJs khá đơn giản và nhanh chóng. Module sử dụng Để sử dụng chức năng gửi email trong node.js ta sử dụng module Nodemailer  Cài đặt module nodemailer bằng lệnh: npm install nodemailer Sau khi cài đặt nodemailer ta có thể include nó vào Read more about Code ví dụ NodeJs, Gửi email/gmail bằng nodejs[…]