Code ví dụ upload file bằng Java với HttpClient

Code ví dụ upload file bằng Java với HttpClient (Xem lại: Code ví dụ gửi http post request bằng Java – HttpClient) Công nghệ sử dụng Maven JDK 1.8 Apache HttpComponents Tạo server Ở bài này mình sử dụng project SpringBootUploadFile để làm server (nó sẽ cung cấp chức năng cho phép người dùng upload file). Read more about Code ví dụ upload file bằng Java với HttpClient[…]

Code ví dụ gửi http post request bằng Java (HttpClient)

Code ví dụ gửi http post request bằng Java (HttpClient) (Xem lại: Apache HttpComponents là gì? Ví dụ HttpClient) HttpClient Posting Request 1. Basic Post Gửi http post request với form giống như submit form trên html public static void basicPost(String url) throws ClientProtocolException, IOException { CloseableHttpClient client = HttpClients.createDefault(); HttpPost httpPost = new HttpPost(url); List<NameValuePair> params Read more about Code ví dụ gửi http post request bằng Java (HttpClient)[…]

Code ví dụ download file bằng Java (Apache HttpComponents – HttpClient)

Code ví dụ download file bằng Java (Apache HttpComponents – HttpClient) Ở ví dụ này mình sẽ sử dụng thư viện Apache HttpComponents để gửi request download file. (Xem lại: Ví dụ gửi http get request bằng Java (HttpClient)) Tạo Maven Project Thư viện sử dụng: <dependency> <groupId>org.apache.httpcomponents</groupId> <artifactId>fluent-hc</artifactId> <version>4.5.5</version> </dependency> Cách download file đơn giản Read more about Code ví dụ download file bằng Java (Apache HttpComponents – HttpClient)[…]

Code ví dụ gửi http get request bằng Java (HttpClient)

Code ví dụ gửi http get request bằng Java (HttpClient). (Xem lại: Apache HttpComponents là gì? Ví dụ HttpClient) Hướng dẫn gửi http request bên trong code Java/ Servlet mà không cần sử dụng server. Ví dụ với HttpClient và Fluent API (Thư viện apache httpcomponents) Tạo Maven Project Thư viện sử dụng: <dependency> <groupId>org.apache.httpcomponents</groupId> <artifactId>fluent-hc</artifactId> Read more about Code ví dụ gửi http get request bằng Java (HttpClient)[…]

httpcomponents logo

Apache HttpComponents là gì? Hướng dẫn sử dụng Apache HttpComponents.

Apache HttpComponents là gì? Hướng dẫn sử dụng Apache HttpComponents. Apache HttpComponents là gì? Apache HttpComponent là một dự án (thư viện) dùng để gửi http request và các giao thức liên quan bằng ngôn ngữ Java. Apache HttpComponent được tạo bảo Apache, viết bằng Java và miễn phí. (Xem thêm các thư viện khác Read more about Apache HttpComponents là gì? Hướng dẫn sử dụng Apache HttpComponents.[…]

stackjava.com