Code ví dụ upload file bằng Java với HttpClient

Code ví dụ upload file bằng Java với HttpClient (Xem lại: Code ví dụ gửi http post request bằng Java – HttpClient) Công nghệ sử dụng Maven JDK 1.8 Apache HttpComponents Tạo server Ở bài này mình sử dụng project SpringBootUploadFile để làm server (nó sẽ cung cấp chức năng cho phép người dùng upload file). Read more about Code ví dụ upload file bằng Java với HttpClient[…]

Code ví dụ download file bằng Java (Apache HttpComponents – HttpClient)

Code ví dụ download file bằng Java (Apache HttpComponents – HttpClient) Ở ví dụ này mình sẽ sử dụng thư viện Apache HttpComponents để gửi request download file. (Xem lại: Ví dụ gửi http get request bằng Java (HttpClient)) Tạo Maven Project Thư viện sử dụng: <dependency> <groupId>org.apache.httpcomponents</groupId> <artifactId>fluent-hc</artifactId> <version>4.5.5</version> </dependency> Cách download file đơn giản Read more about Code ví dụ download file bằng Java (Apache HttpComponents – HttpClient)[…]

stackjava.com