Tháng Chín 16, 2018

Tự học Hibernate Framework qua code ví dụ

Tự học Hibernate Framework qua code ví dụ

Các ví dụ mở đầu cho Hibernate.

 1. Giới thiệu về hibernate framework
 2. Kết nối cơ sở dữ liệu bằng eclipse
 3. Cài đặt Hibernate Tool
 4. Tạo ra các class Entity từ các bảng tương ứng trong database.
 5. Truy vấn cơ sở dữ liệu bằng hibernate

Học Hibernate qua các ví dụ

 1. Code ví dụ Hibernate truy vấn database với SessionFactory, Session
 2. Code ví dụ Hibernate truy vấn database với EntityManagerFactory, EntityManager
 3. Code ví dụ Hibernate ID tự tăng (@GeneratedValue, @GenericGenerator).
 4. Code ví dụ Hibernate tự sinh ID dạng text, String
 5. Code ví dụ Hibernate Criteria
 6. Code ví dụ Hibernate @EmbeddedId, @Embeddable, Id gồm nhiều column.
 7. Code ví dụ Hibernate @OneToMany, @ManyToOne – Quan hệ 1-nhiều
 8. Code ví dụ Hibernate @OneToOne – Quan hệ một – một.
 9. Code ví dụ Hibernate @ElementCollection, lưu dữ liệu dạng List.
 10. Code ví dụ Hibernate @ManyToMany – Quan hệ nhiều nhiều.
 11. Code ví dụ Hibernate cascade, annotation @Cascade.
 12. Code ví dụ Hibernate orphanRemoval = true.
 13. Code ví dụ Hibernate @Enumerated, lưu dữ liệu dạng Enum.
 14. Code ví dụ Hibernate FetchType = EAGER (Eager loading)
 15. Code ví dụ Hibernate FetchType = LAZY (Lazy loading) – Sửa lỗi LazyInitializationException
 16. Code ví dụ Hibernate Named Query (annotation @NamedQuery, @NameQueries)
 17. Code ví dụ Hibernate annotation @Version
 18. Code ví dụ hibernate annotation @CreationTimestamp, @UpdateTimestamp
 19. Code ví dụ với JPA Callbacks method @PrePersist, @PreUpdate, @PostRemove
 20. Code ví dụ phân trang với hibernate (Hibernate Pagination)

Các câu hỏi thường gặp về hibernate.

 1. ORM là gì? Tổng quan về ORM Framework. 
 2. Giải thích các annotation trong Hibernate
 3. Locking trong Hibernate, so sánh Optimistic lock với Pessimistic lock
 4. Sự khác nhau giữa load() và get() trong Hibernate
 5. Hibernate Batch Processing là gì? Batch Processing trong Hibernate
 6. Sự khác nhau giữa merge với saveOrUpdate trong Hibernate
 7. So sánh sự khác nhau giữa @ElementCollection và @OneTomany
 8. Phân biệt save, persist, update, merge, saveOrUpdate trong hibernate
 9. So sánh sự khác nhau Hibernate Session với JPA EntityManager
 10. Sự khác nhau giữa openSession() và getCurrentSession() trong Hibernate.
 11. Cascade trong JPA, Hibernate là gì? Các loại CascadeType
 12. Sự khác nhau giữa @OneToOne với @ManyToOne trong Hibernate.
 13. Sự khác nhau giữa Cascade REMOVE/DELETE với orphanRemoval = true.
 14. Hibernate FetchType là gì? So sánh sự khác nhau giữa FetchType Lazy và Eager.
  References: http://docs.jboss.org/hibernate/orm/…Hibernate_User_Guide.html
stackjava.com