So sánh sự khác nhau giữa @ElementCollection và @OneTomany

So sánh sự khác nhau giữa @ElementCollection và @OneTomany

So sánh @ElementCollection và @OneTomany

 • Annotation @ElementCollection và @OneToMany đều dùng cho trường hợp mối quan hệ giữa các bảng là One To Many.
 • Với annotation @ElementCollection thì khi mapping entity trong class Java, ta không cần phải tạo class mapping cho phía many (phía many sẽ là kiểu dữ liệu basic hoặc là 1 class được đánh dấu @Embeddable)
 • Với annotation@OneToMany thì khi mapping entity trong class Java ta cần phải tạo cả 2 class mapping tới 2 table tương ứng cho cả phía one và phía many.
 • Annotation @ElementCollection dùng cho những trường hợp mà bên phía table many không được dùng 1 cách riêng biệt (chỉ có ý nghĩa khi gán với table phía one). Hoặc những trường hợp phía many chỉ có dữ liệu basic như int, string, …

Ví dụ:

So sánh sự khác nhau giữa @ElementCollection và @OneTomany

Mối quan hệ giữa table employee và table employee_position là 1 nhiều (1 nhân viên có thể giữ nhiều chức vụ khác nhau)

Nếu mapping theo kiểu @OneToMany thì ta cần phải tạo class Mapping cho cả table employee và table employee_position

@Entity
@Table(name = "employee")
public class Employee {

 @OneToMany(fetch = FetchType.LAZY, mappedBy = "employee")
 private Set<Position> positions = new HashSet<>();

 //...
}

@Entity
@Table(name = "employee_position")
public class Position {

 @Column(name = "name")
 private String name;
 //...
}

Còn với @ElementCollection thì đơn giản hơn nhiều:

@Entity
@Table(name = "employee")
public class Employee {

 @Column(name = "position")
 @ElementCollection
 @JoinTable(name = "employee_position", joinColumns = @JoinColumn(name = "employee_id"))
 private List<String> positions;

 //...
}

 

(Xem thêm: Code ví dụ Hibernate One To Many (@OneToMany, @ManyToOne))

(Xem thêm: Code ví dụ Hibernate @ElementCollection )

Okay, Done!
References:
stackjava.com