Code ví dụ Hibernate @ElementCollection, lưu dữ liệu dạng list

Code ví dụ Hibernate @ElementCollection, lưu dữ liệu dạng list.

(Xem thêm: Hướng dẫn tự học Hibernate | So sánh sự khác nhau giữa @ElementCollection và @OneTomany)

Annotation @ElementCollection được dùng thay thế cho @OneToMany trong những trường hợp mapping 1-nhiều mà không cần phải tạo class java mapping tương ứng cho tất cả các bảng.

Các công nghệ sử dụng:

Tạo database MySQL

Code ví dụ Hibernate @ElementCollection, lưu dữ liệu dạng list

Database chứa table employee có quan hệ 1-n với table employee_position

CREATE SCHEMA `hibernate-demo-2` ;
CREATE TABLE `hibernate-demo-2`.`employee` (
 `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `name` VARCHAR(45) NULL,
 PRIMARY KEY (`id`));

CREATE TABLE `hibernate-demo-2`.`employee_position` (
 `employee_id` INT NOT NULL,
 `position` VARCHAR(45) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`employee_id`, `position`));

Cấu trúc Project

Code ví dụ Hibernate @ElementCollection, lưu dữ liệu dạng list

Các thư viện sử dụng

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>stackjava.com</groupId>
 <artifactId>HibernateOneToManyExample</artifactId>
 <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
 <properties>
  <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
  <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
  <hibernate.version>5.3.6.Final</hibernate.version>
 </properties>
 <dependencies>
  <dependency>
   <groupId>org.hibernate</groupId>
   <artifactId>hibernate-core</artifactId>
   <version>${hibernate.version}</version>
  </dependency>
  <dependency>
   <groupId>org.hibernate</groupId>
   <artifactId>hibernate-entitymanager</artifactId>
   <version>${hibernate.version}</version>
  </dependency>
  <dependency>
   <groupId>mysql</groupId>
   <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
   <version>5.1.46</version>
  </dependency>
 </dependencies>
</project>

File cấu hình hibernate, kết nối tới MySQL

<persistence xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence
       http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence/persistence_2_1.xsd" version="2.1">
 <persistence-unit name="persistence">
  <description>Demo Hibernate Element Collection</description>
  <provider>org.hibernate.jpa.HibernatePersistenceProvider</provider>
  <properties>
   <property name="javax.persistence.jdbc.driver" value="com.mysql.jdbc.Driver" />
   <property name="javax.persistence.jdbc.url"
    value="jdbc:mysql://localhost:3306/hibernate-demo-2" />
   <property name="javax.persistence.jdbc.user" value="root" />
   <property name="javax.persistence.jdbc.password" value="admin1234" />
   <property name="hibernate.show_sql" value="true" />
  </properties>
 </persistence-unit>
</persistence>

Trong ví dụ này mình sử dụng entityManager nên sẽ khai báo file persistence.xml nếu các bạn sử dụng hibernateSession thì có thể khai báo file hibernate.cfg.xml

(Xem lại: Code ví dụ Hibernate EntityManager, EntityManagerFactory)

File entity
package stackjava.com.hibernatedemo.entities;

import java.util.List;

import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.ElementCollection;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.JoinColumn;
import javax.persistence.JoinTable;
import javax.persistence.Table;

@Entity
@Table(name = "employee")
public class Employee {

 @Id
 @Column(name = "id")
 @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
 private Integer id;

 @Column(name = "name")
 private String name;

 @Column(name = "position")
 @ElementCollection
 @JoinTable(name = "employee_position", joinColumns = @JoinColumn(name = "employee_id"))
 private List<String> positions;

 // getter - setter

 @Override
 public String toString() {
  return "Employee [id=" + id + ", name=" + name + ", position=" + positions + "]";
 }

}
 • Phần mapping giữa employee với position ta dùng annotation @ElementCollection(một đối tượng employee chứa 1 tập các position)
 •  Annotation @JoinTable cấu hình các thông tin mapping trong bảng, ví dụ bảng chứa collection là bảng employee_position, column thực hiện mapping tới table employee là employee_id
 • Ở đây giá trị postion chỉ là 1 column trong table employee_position nên mình cần chỉ rõ ra nó sẽ nhận giá trị ở column nào bằng annotation @Column(name = "position"). Trường hợp nó nhận nhiều hơn 1 giá trị thì ta sẽ tạo 1 class với annotation @Embeddable với các field tương ứng các column đó)

Demo 1:

Insert đối tượng employee với 1 danh sách position

package stackjava.com.hibernatedemo.dao;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.EntityManagerFactory;
import javax.persistence.Persistence;

import stackjava.com.hibernatedemo.entities.Employee;

public class DemoSave {

 public static void main(String[] args) {
  EntityManagerFactory entityManagerFactory = Persistence.createEntityManagerFactory("persistence");
  EntityManager entityManager = entityManagerFactory.createEntityManager();
  entityManager.getTransaction().begin();

  
  Employee emp = new Employee();
  emp.setName("kai");
  entityManager.persist(emp);
  
  List<String> positions = new ArrayList<>();
  positions.add("Developer");
  positions.add("Tester");
  
  emp.setPositions(positions);
  
  entityManager.getTransaction().commit();
  
  System.out.println(emp);
  
  entityManager.close();
  entityManagerFactory.close();
 }

}

Kết quả:

Hibernate: insert into employee (name) values (?)
Hibernate: insert into employee_position (employee_id, position) values (?, ?)
Hibernate: insert into employee_position (employee_id, position) values (?, ?)
Employee [id=1, name=kai, position=[Developer, Tester]]

Khi thực hiện insert đối tượng emp vào database nó sẽ tự động insert bản ghi tương ứng với 2 position trong đối tượng employee vào table employee_position

Demo hibernate insert list

 

demo hibernate lưu trữ dạng list

Demo 2:

Khi thực hiện select đối tượng employee nó sẽ tự động select các bản ghi ở trong table employee_position tương ứng và đưa vào list position của đối tượng employee đó.

package stackjava.com.hibernatedemo.dao;

import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.EntityManagerFactory;
import javax.persistence.Persistence;

import stackjava.com.hibernatedemo.entities.Employee;

public class DemoSelect {

 public static void main(String[] args) {
  EntityManagerFactory entityManagerFactory = Persistence.createEntityManagerFactory("persistence");
  EntityManager entityManager = entityManagerFactory.createEntityManager();
  entityManager.getTransaction().begin();
  System.out.println("------------ demo select ----------------");
  Employee emp = entityManager.find(Employee.class, 1);
  System.out.println(emp);

  System.out.println("------------ demo after remove one position ----------------");
  emp.getPositions().remove("Tester");
  entityManager.persist(emp);
  
  entityManager.getTransaction().commit();
  System.out.println(emp);

  entityManager.close();
  entityManagerFactory.close();
 }
}
 • Khi select đối tượng Employee nó sẽ tự động select các bản ghi ở table employee_position
 • Khi xóa 1 position trong danh sách positions của đối tượng Employee và save vào database nó sẽ tự động xóa bản ghi tương ứng khỏi table employee_position (cái này tương tự với orphanRemoval = true của @OneToMany)
Okay, Done!
Download code ví dụ trên tại đây.
References:
stackjava.com