Series Hibernate: Phần 2 Kết nối cơ sở dữ liệu bằng eclipse

Hibernate, kết nối database/ cơ sở dữ liệu từ Eclipse.

(Xem thêm: Tự học Hibernate Framework qua code ví dụ)

Ở đây mình kết nối với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

– Điều kiện:

Đã cài đặt MySQL + my sql workbench +eclipse

Đã tải driver kết nối mysql (tải tại đây)

Hoặc nếu bạn dùng maven:

<dependency>
  <groupId>mysql</groupId>
  <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
  <version>5.1.34</version>
</dependency>

Giả sử đã có cơ sở dữ liệu demo: (Tải tại đây)

Hibernate, kết nối database/ cơ sở dữ liệu từ Eclipse.

Hibernate, kết nối database/ cơ sở dữ liệu từ Eclipse.

Mở eclipse –> mở open perspective và chọn hiển thị Database Development.

Tạo connetion tới database: Chuột phải vào database connection chọn new

Nhập các thông tin connect tới database (tên database, username/password dùng để connect tới database)

 

Phần tiếp theo: Phần 3 Cài đặt jboss tool (hibernate tool: công cụ tạo lớp thực thể từ bảng của database)

stackjava.com