Series Hibernate: Phần 5 Truy vấn cơ sở dữ liệu bằng hibernate

Series Hibernate: Phần 5 Truy vấn cơ sở dữ liệu bằng hibernate

(Xem thêm: Tự học Hibernate Framework qua code ví dụ)

Bài này mình sử dụng các lớp thực thể và cơ sở dữ liệu ở bài tạo lớp thực thể từ cơ sở dữ liệu bằng hibernate.

Truy vấn cơ sở dữ liệu với hibernate:

 • Các truy vấn với cơ sở dữ liệu đều được đặt trong 1 transaction.
 • Lệnh thêm đối tượng vào cơ sở dữ liệu: save(Object).
 • Lệnh lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu: creatQuery(query).
 • Lệnh xóa dữ liệu từ cơ sở dữ liệu: delete(Object).
 • Lệnh update cơ sở dữ liệu: update(Object).

Ví dụ truy vấn cơ sở dữ liệu từ bảng customer

Tạo package control >> tạo class CustomerDAO thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu từ bảng customer.

public class CustomerDAO {
 SessionFactory sessionFactory = new Configuration().configure().buildSessionFactory();

 // thêm 1 đối tượng customer vào bảng customer

 void insert(Customer customer) {

 Session session = sessionFactory.openSession();

 try {

  // bắt đầu 1 giao dịch

  session.beginTransaction();

  // thực thi câu query dạng hql

  session.save(customer);

  // kết thúc 1 giao dịch

  session.getTransaction().commit();

  System.out.println(“insert success!”);

 } catch (RuntimeException e) {

  // nếu có lỗi thì trở về trạng thái lúc chưa bắt đầu giao dịch.

  session.getTransaction().rollback();

  e.printStackTrace();

 } finally {

  session.flush();

  session.close();

 }

 }

 // hiển thị tất cả các đối tượng customer có trong bảng customer

 void showAll() {

 Session session = sessionFactory.openSession();

 try {

  // bắt đầu 1 transaction (giao dịch)

  session.beginTransaction();

  // thực thi câu query dạng hql

  List list = session.createQuery(“from Customer”).list();

  for (Customer customer: list) {

  System.out.println(customer.getIdcustomer() + ”“

   +customer.getName() + ”” +customer.getAddress());

  }

 } catch (RuntimeException e) {

  session.getTransaction().rollback();

  e.printStackTrace();

 } finally {

  session.flush();

  session.close();

 }

 }

 //sửa tên của customer có id =id

 void updateName(int id, String name) {

 Session session = sessionFactory.openSession();

 try {

  session.beginTransaction();

  String hqlUpdate = “update Customer u set u.name = : newName where u.idcustomer = : oldId”;

  session.createQuery(hqlUpdate).setString(“newName”, name)

  .setInteger(“oldId”, id).executeUpdate();

  session.getTransaction().commit();

 } catch (RuntimeException e) {

  session.getTransaction().rollback();

  e.printStackTrace();

 } finally {

  session.flush();

  session.close();

 }

 }

 //sửa thông tin của customer

 void updateAll(Customer customer) {

 Session session = sessionFactory.openSession();

 try {

  session.beginTransaction();

  session.update(customer);

  session.getTransaction().commit();

 } catch (RuntimeException e) {

  session.getTransaction().rollback();

  e.printStackTrace();

 } finally {

  session.flush();

  session.close();

 }

 }

 //xóa 1 customer khỏi bảng customer

 void delete(Customer Customer) {

 Session session = sessionFactory.openSession();

 try {

  session.beginTransaction();

  session.delete(Customer);

  session.getTransaction().commit();

 } catch (RuntimeException e) {

  session.getTransaction().rollback();

  e.printStackTrace();

 } finally {

  session.flush();

  session.close();

 }

 }

 //tìm tất cả các customer có chứa từ cần tìm kiếm

 void searchByName(String name) {

 Session session = sessionFactory.openSession();

 try {

  session.beginTransaction();

  List list = session

  .createQuery(“from Customer where name like: name”)

  .setParameter(“name”, “ % ”+name + “ % ”).list();

  for (Customer customer: list) {

  System.out.println(customer);

  }

 } catch (RuntimeException e) {

  session.getTransaction().rollback();

  e.printStackTrace();

 } finally {

  session.flush();

  session.close();

 }

 }

}

Ví dụ kết quả khi test CustomerDAO:

Series Hibernate: Phần 5 Truy vấn cơ sở dữ liệu bằng hibernate

 

Download code ví dụ + database tại đây (file sql tạo database mình để trong folder resource của project)

 

Okay, Done!

References:

http://docs.jboss.org/hibernate/orm/…Hibernate_User_Guide.html

stackjava.com