hibernate.dialect là gì – Các loại SQL Dialects trong hibernate

hibernate.dialect là gì – Các loại SQL Dialects trong hibernate

SQL Dialect là gì?

Như chúng ta đã biết, hibernate có thể làm việc với các loại database khác nhau, tuy nhiên mỗi loại database lại có những cú pháp, extensions riêng.

Để làm việc với các loại database khác nhau như thế, hibernate sử dụng tham “Dialect” để biết được loại database nào đang được sử dụng, như thế các câu lệnh SQL được sinh ra sẽ phù hợp với database.

hibernate.dialect là gì - Các loại SQL Dialects trong hibernate

Các loại SQL Dialect

CUBRID 8.3 and later org.hibernate.dialect.CUBRIDDialect
DB2 org.hibernate.dialect.DB2Dialect
DB2 AS/400 org.hibernate.dialect.DB2400Dialect
DB2 OS390 org.hibernate.dialect.DB2390Dialect
Firebird org.hibernate.dialect.FirebirdDialect
FrontBase org.hibernate.dialect.FrontbaseDialect
H2 org.hibernate.dialect.H2Dialect
HyperSQL (HSQL) org.hibernate.dialect.HSQLDialect
Informix org.hibernate.dialect.InformixDialect
Ingres org.hibernate.dialect.IngresDialect
Ingres 9 org.hibernate.dialect.Ingres9Dialect
Ingres 10 org.hibernate.dialect.Ingres10Dialect
Interbase org.hibernate.dialect.InterbaseDialect
InterSystems Cache 2007.1 org.hibernate.dialect.Cache71Dialect
JDataStore org.hibernate.dialect.JDataStoreDialect
Mckoi SQL org.hibernate.dialect.MckoiDialect
Microsoft SQL Server 2000 org.hibernate.dialect.SQLServerDialect
Microsoft SQL Server 2005 org.hibernate.dialect.SQLServer2005Dialect
Microsoft SQL Server 2008 org.hibernate.dialect.SQLServer2008Dialect
Microsoft SQL Server 2012 org.hibernate.dialect.SQLServer2012Dialect
Mimer SQL org.hibernate.dialect.MimerSQLDialect
MySQL org.hibernate.dialect.MySQLDialect
MySQL with InnoDB org.hibernate.dialect.MySQLInnoDBDialect
MySQL with MyISAM org.hibernate.dialect.MySQLMyISAMDialect
MySQL5 org.hibernate.dialect.MySQL5Dialect
MySQL5 with InnoDB org.hibernate.dialect.MySQL5InnoDBDialect
Oracle 8i org.hibernate.dialect.Oracle8iDialect
Oracle 9i org.hibernate.dialect.Oracle9iDialect
Oracle 10g and later org.hibernate.dialect.Oracle10gDialect
Oracle TimesTen org.hibernate.dialect.TimesTenDialect
Pointbase org.hibernate.dialect.PointbaseDialect
PostgreSQL 8.1 org.hibernate.dialect.PostgreSQL81Dialect
PostgreSQL 8.2 org.hibernate.dialect.PostgreSQL82Dialect
PostgreSQL 9 and later org.hibernate.dialect.PostgreSQL9Dialect
Progress org.hibernate.dialect.ProgressDialect
SAP DB org.hibernate.dialect.SAPDBDialect
SAP HANA (column store) org.hibernate.dialect.HANAColumnStoreDialect
SAP HANA (row store) org.hibernate.dialect.HANARowStoreDialect
Sybase org.hibernate.dialect.SybaseDialect
Sybase 11 org.hibernate.dialect.Sybase11Dialect
Sybase ASE 15.5 org.hibernate.dialect.SybaseASE15Dialect
Sybase ASE 15.7 org.hibernate.dialect.SybaseASE157Dialect
Sybase Anywhere org.hibernate.dialect.SybaseAnywhereDialect
Teradata org.hibernate.dialect.TeradataDialect
Unisys OS 2200 RDMS org.hibernate.dialect.RDMSOS2200Dialect
hibernate.dialect là gì – Các loại SQL Dialects trong hibernate stackjava.com

References:

https://stackoverflow.com/questions/21012799/why-do-i-need-to-configure-the-sql-dialect-of-a-data-source

https://docs.jboss.org/hibernate/orm/5.0/manual/en-US/html/ch03.html

stackjava.com