nginx-logo

Cấu hình HTTPS Server cho NGINX (SSL Certificate trong NGINX)

Cấu hình HTTPS Server cho NGINX (SSL Certificate trong NGINX) Trong bài này mình sẽ hướng dẫn mở tính năng HTTPs trên NGINX. (Mặc định thì NGINX đang tắt tính năng này) Cấu hình HTTPS Server cho NGINX (SSL Certificate trong NGINX) Mở file nginx.conf tìm tới phần HTTPS server # HTTPS server # #server { Read more about Cấu hình HTTPS Server cho NGINX (SSL Certificate trong NGINX)[…]

nginx-logo

Ví dụ load balancer với NGINX (NGINX Load Balancing)

Ví dụ load balancer với NGINX (NGINX Load Balancing) Trong bài này mình sẽ làm ví dụ, sử dụng NGINX như 1 load balancer (cân bằng tải). Dùng server phục vụ hệ thống, còn NGINX sẽ đứng ra thực hiện phân tải, tránh tình trạng 1 server phải xử lý tất cả request hoặc nếu Read more about Ví dụ load balancer với NGINX (NGINX Load Balancing)[…]

stackjava.com