spring boot logo

Code ví dụ Spring Boot FreeMarker hello world + Eclipse + Maven

Code ví dụ Spring Boot FreeMarker hello world + Eclipse + Maven (Xem lại: FreeMarker là gì? Giới thiệu Apache FreeMarker) (Xem thêm: Code ví dụ Spring MVC FreeMarker) Code ví dụ Spring Boot FreeMarker hello world + Eclipse + Maven. Tạo Project Spring Boot và hiển thị dữ liệu với template engine Apache FreeMarker Read more about Code ví dụ Spring Boot FreeMarker hello world + Eclipse + Maven[…]

freemaker logo

FreeMarker là gì? Giới thiệu Apache FreeMarker

FreeMarker là gì? Giới thiệu Apache FreeMarker FreeMarker là gì? FreeMarker là một template engine cho nền tảng Java. Nó đọc các file mẫu và kết hợp với các đối tượng Java để tạo đầu ra văn bản như: trang web HTML, email, mã nguồn vv… Các mẫu (template) trong FreeMarker có đuôi mở rộng Read more about FreeMarker là gì? Giới thiệu Apache FreeMarker[…]

stackjava.com