spring thymeleaf logo

Code ví dụ gửi email – gmail với Thymeleaf + Spring

Code ví dụ gửi email – gmail với Thymeleaf + Spring (Xem lại: Gửi gmail bằng Java) (Xem lại: Gửi email – gmail với Spring) Code chi tiết ví dụ gửi email sử dụng spring + thymeleaf, cách cấu hình email, template email. Trong bài này mình sẽ thực hiện gửi email với định dạng Read more about Code ví dụ gửi email – gmail với Thymeleaf + Spring[…]

spring thymeleaf logo

Code ví dụ đa ngôn ngữ với Thymeleaf Internationalization / i18n

Code ví dụ đa ngôn ngữ với Thymeleaf Internationalization i18n Code ví dụ chi tiết hiển thị đa ngôn ngữ với thymeleaf, cách cấu hình, giải thích các bean và các thẻ. Để thực hiện đa ngôn ngữ với Thymleaf, ta chia ngôn ngữ ra các file .properties (mỗi ngôn ngữ 1 file, kết thúc Read more about Code ví dụ đa ngôn ngữ với Thymeleaf Internationalization / i18n[…]

spring thymeleaf logo

Code ví dụ hiển thị List, Set, Map với Thymeleaf

Code ví dụ hiển thị List, Set, Map với Thymeleaf Code ví dụ hiển thị danh sách, collection (List, Set, Map) với Spring + Thymeleaf Để hiển thị danh sách với Thymeleaf, ta sử dụng thẻ th:each Ví dụ: <ul th:if=”${listUser != null && !listUser.empty}”> <li th:each=”user: ${listUser}” th:text=”${user.name}”></li> </ul> Hiển thị List, Set, Map Read more about Code ví dụ hiển thị List, Set, Map với Thymeleaf[…]

spring thymeleaf logo

Submit form với Thymeleaf, Code ví dụ Spring Thymeleaf Form

Submit form với Thymeleaf, Code ví dụ Spring Thymeleaf Form (Xem lại Xử lý form với Spring MVC) Code ví dụ xử lý form với Spring Thymeleaf, giới thiệu và giải thích các thẻ khi xử lý form bằng thymeleaf. Xử lý Form với Spring Thymeleaf Các công nghệ sử dụng trong bài viết này Read more about Submit form với Thymeleaf, Code ví dụ Spring Thymeleaf Form[…]

spring thymeleaf logo

Code ví dụ Spring MVC Thymeleaf Hello – dùng annotation config

Code ví dụ Spring MVC Thymeleaf Hello – dùng annotation config Code ví dụ Spring MVC Thymeleaf Hello – dùng xml config Hướng dẫn chi tiết cấu hình project Spring MVC + Thymeleaf sử dụng annotation config, giải thích các bean, các thuộc tính trong bean config. (Xem lại Ví dụ Spring MVC Hello sử dụng Read more about Code ví dụ Spring MVC Thymeleaf Hello – dùng annotation config[…]

spring thymeleaf logo

Code ví dụ Spring MVC Thymeleaf Hello – dùng XML config

Code ví dụ Spring MVC Thymeleaf Hello – dùng XML config. Code ví dụ Spring MVC Thymeleaf Hello – dùng annotation config (Xem lại Ví dụ Spring MVC Hello sử dụng xml config) (Xem lại Giới thiệu Thymeleaf) Hướng dẫn chi tiết cấu hình project Spring MVC + Thymeleaf sử dụng xml config, giải thích Read more about Code ví dụ Spring MVC Thymeleaf Hello – dùng XML config[…]

Thymeleaf là gì? So sánh JSP, JSF với Thymeleaf

Thymeleaf là gì? So sánh JSP, JSF với Thymeleaf 1. Thymeleaf là gì? Thymeleaf là một Java template engine dùng để xử lý và tạo HTML, XML, Javascript, CSS và text. Mục tiêu chính của thymeleaf là mang lại các template tự nhiên, đồng nhất, đơn giản (nature templates) cho công việc phát triển. Các lợi Read more about Thymeleaf là gì? So sánh JSP, JSF với Thymeleaf[…]

stackjava.com