Code ví dụ đa ngôn ngữ với Thymeleaf Internationalization / i18n

Code ví dụ đa ngôn ngữ với Thymeleaf Internationalization i18n

Code ví dụ chi tiết hiển thị đa ngôn ngữ với thymeleaf, cách cấu hình, giải thích các bean và các thẻ.

Để thực hiện đa ngôn ngữ với Thymleaf, ta chia ngôn ngữ ra các file .properties (mỗi ngôn ngữ 1 file, kết thúc file sẽ là local của ngôn ngữ đó ví dụ vi, us, en…).
Khi chọn hiển thị ngôn ngữ nào, hệ thông sẽ đọc text từ file .properties tương ứng để hiển thị.

Ví dụ:

Tạo file .properties

hello=Xin Chào

Đăng ký file .properties với spring

<bean id="messageSource"
 class="org.springframework.context.support.ResourceBundleMessageSource">
 <property name="basenames">
  <list>
   <value>i18n/messages</value>
  </list>
 </property>
 <property name="defaultEncoding" value="UTF-8" />
</bean>

Hiển thị text trên file view:

<p th:text="#{hello}"></p>

Code ví dụ đa ngôn ngữ với Thymeleaf Internationalization i18n

 • Spring 5.0.2.RELEASE
 • Thymeleaf 3.0.9.RELEASE
 • Thymeleaf-spring5 3.0.9.RELEASE
 • Maven
 • JDK 1.8

Tạo maven project:

Thư viện sử dụng:

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>stackjava.com</groupId>
 <artifactId>SpringThymeleaf</artifactId>
 <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
 <packaging>war</packaging>

 <properties>
  <spring.version>5.0.2.RELEASE</spring.version>
  <thymeleaf.version>3.0.9.RELEASE</thymeleaf.version>
 </properties>
 <dependencies>
  <!-- Spring -->
  <dependency>
   <groupId>org.springframework</groupId>
   <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
   <version>${spring.version}</version>
  </dependency>
  <!-- Thymeleaf -->
  <dependency>
   <groupId>org.thymeleaf</groupId>
   <artifactId>thymeleaf</artifactId>
   <version>${thymeleaf.version}</version>
  </dependency>
  <dependency>
   <groupId>org.thymeleaf</groupId>
   <artifactId>thymeleaf-spring5</artifactId>
   <version>${thymeleaf.version}</version>
  </dependency>
  <!-- javax.servlet-api -->
  <dependency>
   <groupId>javax.servlet</groupId>
   <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
   <version>4.0.0</version>
   <scope>provided</scope>
  </dependency>

 </dependencies>
</project>

File Spring config

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
 xmlns:mvc="http://www.springframework.org/schema/mvc"
 xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/mvc http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc-4.3.xsd
  http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
  http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-4.3.xsd">

 <context:component-scan base-package="stackjava.com.springthymeleaf" />

 <bean id="templateResolver"
  class="org.thymeleaf.spring5.templateresolver.SpringResourceTemplateResolver">
  <property name="prefix" value="/WEB-INF/templates/" />
  <property name="suffix" value=".html" />
  <property name="characterEncoding" value="UTF-8" />
  <property name="templateMode" value="HTML5" />
  <property name="cacheable" value="false" />
 </bean>

 <bean id="templateEngine" class="org.thymeleaf.spring5.SpringTemplateEngine">
  <property name="templateResolver" ref="templateResolver" />
 </bean>

 <bean class="org.thymeleaf.spring5.view.ThymeleafViewResolver">
  <property name="templateEngine" ref="templateEngine" />
  <property name="contentType" value="text/html; charset=UTF-8" />
 </bean>

 <bean id="messageSource"
  class="org.springframework.context.support.ResourceBundleMessageSource">
  <property name="basenames">
   <list>
    <value>i18n/messages</value>
   </list>
  </property>
  <property name="defaultEncoding" value="UTF-8" />
 </bean>
<!-- 	<bean id="messageSource"
  class="org.springframework.context.support.ReloadableResourceBundleMessageSource">
  <property name="basename" value="i18n/messages" />
  <property name="defaultEncoding" value="UTF-8" />
 </bean> -->

 <!-- <bean id="localeResolver" class="org.springframework.web.servlet.i18n.SessionLocaleResolver"> -->

 <bean id="localeResolver"
  class="org.springframework.web.servlet.i18n.CookieLocaleResolver">
  <property name="defaultLocale" value="en" />
  <property name="cookieName" value="myAppLocaleCookie"></property>
  <property name="cookieMaxAge" value="3600"></property>
 </bean>

 <mvc:interceptors>
  <bean class="org.springframework.web.servlet.i18n.LocaleChangeInterceptor">
   <property name="paramName" value="language" />
  </bean>
 </mvc:interceptors>

</beans>
 • Bean messageSource sẽ thực hiện khai báo các file properties
  • trong ví dụ này mình khai báo các file properties nằm ở folder i18n, có tên bắt đầu bằng messages
  • nếu bạn sử dụng nhiều file properties ở các folder khác nhau thì có thể thêm nó vào list của thẻ <property name=”basenames”>
 • Bean localeResolver sẽ xác định ngôn ngữ hiển thị trên view bằng cách nào, ví dụ thông qua session, qua cookies
  • Trong ví dụ này, mình sẽ xác định ngôn ngữ hiển thị qua cookies với biến myAppLocaleCookies lưu trên trình duyệt
 • Thẻ <mvc:interceptors> và org.springframework.web.servlet.i18n.LocaleChangeInterceptor sẽ xác định thay đổi ngôn ngữ hiển thị thông qua param name nào trên trình duyệt. Ví dụ trên URL có param: ?language=en thì tiếng anh sẽ được hiển thị

(Xem lại: Hiển thị đa ngôn ngữ với Spring MVC)

File web.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
 xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd"
 version="2.5">
 <display-name>SpringThymeleaf</display-name>

 <servlet>
  <servlet-name>spring-mvc</servlet-name>
  <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
  <load-on-startup>1</load-on-startup>
 </servlet>

 <servlet-mapping>
  <servlet-name>spring-mvc</servlet-name>
  <url-pattern>/</url-pattern>
 </servlet-mapping>
</web-app>

File controller

package stackjava.com.springthymeleaf.controller;

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.context.MessageSource;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;

@Controller
public class BaseController {
 @Autowired
 private MessageSource messageSource;

 @RequestMapping("/")
 public String index(final Model model, HttpServletRequest request) {
  String message = messageSource.getMessage("hello", null, "default message", request.getLocale());
  model.addAttribute("message", message);
  return "index";
 }

}

Ngoài hiển thị đa ngôn ngữ ở view, bạn cũng có thể lấy ngôn ngữ theo locale, locale này có thể thấy từ locale mà request gửi lên hoặc dựa theo thông tin nào đó từ request để xác định request.

Vị dụ mình lấy locale ở request và sử dụng messageSource để lấy message theo ngôn ngữ ở file .properties

Các file .properties:

hello=Hello
hello=Xin Chào
hello=Bonjour
hello=こんにちは

 File view:

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Spring MVC + Thymeleaf</title>
</head>
<body>
 <h1>Spring Thymeleaf Internationalization</h1>
 Language :
 <a href="?language=en">English</a>|
 <a href="?language=vi_VN">Viet Nam</a>|
 <a href="?language=ja_JP">Japanese</a>|
 <a href="?language=fr_FR">France</a>
 
 <p th:text="${message}">User test</p>
 <p th:text="#{hello}"></p><br/>

</body>
</html>

Demo:

Default hiển thị tiếng anh

Code ví dụ đa ngôn ngữ với Thymeleaf Internationalization / i18n

Hiển thị tiếng việt

Code ví dụ đa ngôn ngữ với Thymeleaf Internationalization / i18n

Hiển thị tiếng nhật

Code ví dụ đa ngôn ngữ với Thymeleaf Internationalization / i18n

Hiển thị tiếng pháp

Code ví dụ đa ngôn ngữ với Thymeleaf Internationalization i18n

 

Okay, Done!
Download code ví dụ trên tại đây

 

References:

http://www.thymeleaf.org/doc/tutorials/3.0/usingthymeleaf.html

stackjava.com