Tháng Sáu 12, 2018

Hướng dẫn Node.js qua code ví dụ – Tự học Node.js

Hướng dẫn Node.js qua code ví dụ – Tự học Node.js  

Các IDE dùng để lập trình Node.js

So với các ngôn ngữ lập trình khác thì việc lựa chọn công cụ để lập trình node.js rất đơn giản. Bạn chỉ cần sử dụng notepad, wordpad, notepad ++ để viết code và lưu file với đuôi mở rộng .js là được. Tuy nhiên khi lập trình thì mình thấy vẫn nên sử dụng các trình IDE bởi nó hỗ trợ nhiều thao tác như tìm kiếm,autocomplete, check lỗi cú pháp, link code… Dưới đây là một số IDE hay được sử dụng để lập trình Node.js
 1. Atom là gì? Cài đặt Atom để code Node.js
 2. Cài Nodejs trên Intellij IDEA để lập trình Node.js
 3. Cài đặt Sublime Text 3 để lập trình Node.js
 4. Hướng dẫn lập trình Node.js trên Eclipse với Nodeclipse

Node.js cơ bản

 1. Node.js là gì? Giới thiệu Node.js
 2. Hướng dẫn cài đặt, cấu hình nodejs, npm trên Windows
 3. NVM là gì? Cài đặt nvm trên Windows
 4. Hướng dẫn cài đặt, cấu hình nodejs, npm trên Ubuntu
 5. Cài đặt NVM, cài đặt nodejs bằng NVM trên Ubuntu
 6. Cài đặt nodeclipse, Code Nodejs trên Eclipse IDE
 7. Code ví dụ Node.js Hello World
 8. Tạo project Node.js với npm
 9. Module trong Node.js là gì – Tải, sử dụng module Node.js
 10. Các module trong Node.js
 11. Tự tạo module trong Node.js
 12. Thiết lập node-env cho Node.js (Môi trường Product, Dev, Test).
 13. Code ví dụ Node.js HTTP Module
 14. Code ví dụ Node.js – Tạo server với module http-server
 15. Code ví dụ Node.js File System (Đọc, ghi, sửa, xóa file)
 16. Code ví dụ Node.js File System (Đọc, ghi, sửa, xóa file)
 17. Code ví dụ Node.js submit form với formidable
 18. Code ví dụ Node.js Event
 19. Code ví dụ Node.js Upload File
 20. Code ví dụ gửi email bằng Node.js
 21. Code ví dụ Node.js với ES6 – Sử dụng babel.js
 22. Code ví dụ Node.js ghi log với module log4js
 23. Code ví dụ Node.js ghi log với module winston
 24. Code ví dụ Node.js với module express
 25. Code ví dụ Node.js với RxJs
 26. Code ví dụ Node.js nén/giải nén file với module zlib
 27. Code ví dụ đọc thông tin hệ điều hành với module os
 28. Code ví dụ Node.js tạo lịch với module node-schedule
 29. Code ví dụ tắt chương trình Node.js với process
 30. Code ví dụ Node.js Crypt3 – encode/decode
 31. Code ví dụ Node.js upload file lên Minio
 32. Run node.js with multiple process

Node.js với MySQL

 1. Kết nối Node.js với MySQL
 2. Code ví dụ Node.js – MySQL Tạo/Xóa Database
 3. Code ví dụ Node.js – MySQL Tạo, sửa, xóa Table
 4. Code ví dụ Node.js – MySQL Insert / Save dữ liệu
 5. Code ví dụ Node.js – MySQL Query dữ liệu (SELECT, FROM, WHERE, LIKE)
 6. Code ví dụ Node.js – MySQL Order By
 7. Code ví dụ Node.js – MySQL Delete
 8. Code ví dụ Node.js – MySQL Update
 9. Code ví dụ Node.js – MySQL Limit
 10. Code ví dụ Node.js – MySQL Join

Node.js với MongoDB

Khác

 1. Ý nghĩa của file package.json trong project Node.js.

SocketCluster

 1. SocketCluster là gì? Giới thiệu SocketCluster
 2. Cài đặt SocketCluster Server, Tạo ứng dụng SocketCluster Hello World
 3. Hướng dẫn worker.js và server.js trong ứng dụng SocketCluster
 4. Code ví dụ SocketCluster với client JavaScript (HTML – Browser).
 5. Code ví dụ SocketCluster với client là Node.js

Hướng dẫn Node.js qua code ví dụ – Tự học Node.js stackjava.com

References: https://nodejs.org/en/docs/ https://www.w3schools.com/nodejs/
stackjava.com