Code ví dụ Node.js MySQL Update (sửa row, records)

Code ví dụ Node.js MySQL Update (sửa row, records)

(Xem thêm: Tự học Node.js qua ví dụ)

Node.js MySQL UPDATE

Giả sử bạn đã có sẵn database demo với table customer (id, name, address)

(Xem lại: Code ví dụ node.js tạo databasetạo table)

CREATE DATABASE demo;
CREATE TABLE demo.customer (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name VARCHAR(255), address VARCHAR(255));

và insert sẵn các bản ghi sau:

INSERT INTO `demo`.`customer` (`name`, `address`) VALUES ('kai', 'ha noi - viet nam');
INSERT INTO `demo`.`customer` (`name`, `address`) VALUES ('sena', 'vinh phuc - viet nam');
INSERT INTO `demo`.`customer` (`name`, `address`) VALUES ('iron man', 'new york - usa');
INSERT INTO `demo`.`customer` (`name`, `address`) VALUES ('batman', 'gotham - usa');
INSERT INTO `demo`.`customer` (`name`, `address`) VALUES ('bruce lee', 'hong kong - china');

Code ví dụ node.js sửa address của bản ghi có id = 1 thành ‘No. 1 - Thai Ha - Dong Da - Ha Noi

(nhớ phải cài module mysql trước nhé)

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
 host: "localhost",
 port: "3306",
 user: "root",
 password: "admin1234",
 database: "demo"
});

con.connect(function(err) {
 if (err) throw err;
 console.log("Connected!");
});

var sql = "UPDATE customer SET address = 'No. 1 - Thai Ha - Dong Da - Ha Noi' WHERE id = 1";

con.query(sql, function (err, result) {
  if (err) throw err;
  console.log("Number of records updated: " + result.affectedRows);
 });
 
con.end(function(err) {
 if (err) throw err;
 console.log("Closed!");
});

Đối tượng result trả về sẽ gồm các thông tin sau:

{
 fieldCount: ,
 affectedRows: ,
 insertId: ,
 serverStatus: ,
 warningCount: ,
 message: ,
 protocol41: ,
 changedRows: 
}

Chạy file index.js

Code ví dụ Node.js MySQL Update (sửa row, records)

Kiểm tra lại database:

Code ví dụ Node.js MySQL Update (sửa row, records). Hướng dẫn thực hiện kết nối MySQL bằng ngôn ngữ Node.js và thực hiện update data

* Lưu ý, mệnh đề WHERE trong câu lệnh UPDATE dùng để xác định bản ghi được update, nếu bạn không có mệnh đệnh WHERE thì nó sẽ thực hiện update đối với tất cả các bản ghi.

Ví dụ "UPDATE customer SET address = 'No. 1 - Thai Ha - Dong Da - Ha Noi'" thì nó sẽ thực hiện update address thành ‘No. 1 - Thai Ha - Dong Da - Ha Noi‘ cho tất cả các bản ghi

 

Okay, done!

Download code ví dụ trên tại đây.

 

Referneces:

https://www.npmjs.com/package/mysql

stackjava.com