Cài đặt nodeclipse, Code Nodejs trên Eclipse IDE (NodeJS Hello)

Cài đặt nodeclipse, Code Nodejs trên Eclipse IDE (NodeJS Hello)

Nodeclipse là gì?

Nodeclipse là một phần mềm mã nguồn mở tuyệt vời để phát triển nodejs.

Ở bài này mình sẽ thực hiện cài đặt plugin nodeclipse trên Eclipse để viết ứng dụng với NodeJS.

Cài đặt Nodeclipse

Mở Eclipse.

Chọn Help>Install New Softwarre

Gõ nodeclipse vào ô tìm kiếm.

Click install

Cài đặt nodeclipse, Code Nodejs trên Eclipse IDE (NodeJS Hello) stackjava.com

Cài đặt nodeclipse, Code Nodejs trên Eclipse IDE (NodeJS Hello) stackjava.com Cài đặt nodeclipse, Code Nodejs trên Eclipse IDE (NodeJS Hello) stackjava.com Cài đặt nodeclipse, Code Nodejs trên Eclipse IDE (NodeJS Hello) stackjava.com

Sau khi cài đặt xong thì khởi động lại Eclipse.

Tạo Project NodeJS trên eclipse

Chọn File > New > Other (hoặc gõ Ctrl+N)

cài đặt nodejs trên eclipse

Nhập tên project và chọn template. Ở đây mình thực hiện ví dụ hello world đơn giản.

code nodejs trên eclipse

Kết quả:

nodejs hello eclipse

Mở file hello-world-server.js bạn sẽ thấy có sẵn code chương trình hello world.

var http = require('http');
http.createServer(function handler(req, res) {
    res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'});
    res.end('Hello World\n');
}).listen(1337, '127.0.0.1');
console.log('Server running at http://127.0.0.1:1337/');

Start project:

(Lưu ý, để chạy được project nodejs bạn cần phải cài đặt nodejs trước đó; xem lại: cài đặt và cấu hình nodejs)

Click chuột phải vào file hello-world-server.jsvà chọn Run as Node.js Application

Cài đặt nodeclipse, Code Nodejs trên Eclipse IDE (NodeJS Hello) stackjava.com

Kết quả:

Cài đặt nodeclipse, Code Nodejs trên Eclipse IDE (NodeJS Hello) stackjava.com Cài đặt nodeclipse, Code Nodejs trên Eclipse IDE (NodeJS Hello) stackjava.com

Cài đặt nodeclipse, Code Nodejs trên Eclipse IDE (NodeJS Hello) stackjava.com

Okay, Done!

 

References:

http://www.nodeclipse.org/

stackjava.com