Code ví dụ Node.js – đọc thông tin hệ điều hành với module os

Code ví dụ Node.js – đọc thông tin hệ điều hành với module os

Module OS

Module OS là module có sẵn khi cài node.js

Module OS cung cấp các api để lấy thông về hệ điều hành (kiến trúc, platform, current user, network…)

The OS module provides information about the computer’s operating system.

Để include module OS ta dùng lệnh:

var os = require('os');

Code ví dụ đọc một số thông tin của hệ điều hành với module os:

var os = require('os');
console.log("Platform: " + os.platform());
console.log("Architecture: " + os.arch());
console.log("Number of CPUs: " + os.cpus().length);
console.log("Hostname: " + os.hostname());
console.log("Release: " + os.release());
console.log("type: " + os.type());

Code ví dụ Node.js - đọc thông tin hệ điều hành với module os

Một số api khác của module OS

 

Api Mô tả
hostname() Trả về tên hostname của hệ điều hành
loadavg() Returns an array containing the load averages, (1, 5, and 15 minutes)
networkInterfaces() Returns the network interfaces that has a network address
platform() Trả về thông tin platform của hệ thống
release() Trả về thông tin bản release của hệ điều hành
tmpdir() Trả về thư mục đệm (temporary folder) mặc định của hệ điều hành
totalmem() Trả về kích thước bộ nhớ ram
uptime() Thời gian uptime của hệ điều hành (tính bằng giây)
userInfo() Trả về thông tin của tài khoản user đang login hệ điều hành.

 

Okay, Done!

Download code ví dụ trên tại đây.

 

References:

https://nodejs.org/dist/latest-v8.x/docs/api/os.html

stackjava.com