Code ví dụ Node.js kết nối MySQL

Code ví dụ Node.js kết nối MySQL

(Xem lại hướng dẫn cài đặt MySQL)

Cài đặt MySQL Driver

Các ngôn ngữ lập trình khi làm việc với cơ sở dữ liệu đều cần cài đặt driver tương ứng.

Để cài đặt MySQL Driver cho Node.js ta sử dụng module “mysql

Để download và cài đặt module mysql ta dùng lệnh:

npm install mysql

Để include module mysql vào project ta dùng method :

var mysql = require('mysql');

(Với module mysql bạn cũng có thể dùng để kết nối tới cả MariaDB)

Kết nối Node.js với MySQL

Để kết nối với MySQL ta cần 1 account của mysql

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
 host: "yourhost",
 port: "mysql-port",
 user: "your-username",
 password: "your-password"
 database: "your-databasename"
});

con.connect(function(err) {
 if (err) throw err;
 console.log("Connected!");
});

con.query(...)

con.end(function(err) {
 if (err) throw err;
 console.log("Closed!");
});

Trong method createConnectioncó các thông tin sau:

 • host: địa chỉ ip của máy tính cài đặt mysql, nếu cài đặt trên chính máy của bạn thì có thể dùng localhost
 • port: cổng của MySQL, nếu bạn không khai báo thì mặc định nó sẽ hiểu là ‘3306’
 • user: tên account mà bạn dùng để kết nối tới database
 • password: mật khẩu dùng để kết nối tới database
 • database: tên của database được kết nối, nếu bạn không có field này thì nó sẽ hiểu là bạn kết nối chung tới MySQL chứ không kết nối riêng tới 1 database nào cả.

Method connect thực hiện kết nối tới database

Method query thực hiện truy vấn

Method close thực hiện đóng kết nối.

Code ví dụ Node.js kết nối MySQL

Ở đây mình tạo project Node.js ở thư mục F:\Nodejs\nodejs-mysql-connect do đó mình sẽ mở màn hình cmd và cd tới thư mục đó.

Khởi tạo project Node.js với các thông tin mặc định bằng lệnh npm init -y

(Xem lại: Tạo project Node.js với npm)

Code ví dụ Node.js kết nối MySQL

Cài đặt module mysql bằng lệnh npm install mysql

Cài đặt module mysql

Hoặc bạn cũng có thể cài đặt module mysql bằng cách khai báo depency "mysql": "^2.15.0" trong file package.json

Tạo file index.js

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
 host: "localhost",
 port: "3307",
 user: "root",
 password: "admin1234"
});

con.connect(function(err) {
 if (err) throw err;
 console.log("Connected!");
});

con.end(function(err) {
 if (err) throw err;
 console.log("Closed!");
});

Trong bài này mình không kết nối riêng với database nào cả. Đến bài sau mình sẽ thực hiện tạo database, kết nối tới database và thực hiện truy vấn.

Đây là cấu trúc project của mình:

Code ví dụ Node.js kết nối MySQL

Chạy file index.js

Hướng dẫn Node.js MySQL: Node.js kết nối MySQL stackjava.com

Okay, Done!

Download code ví dụ trên tại đây.

 

References:

https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_mysql.asp

stackjava.com