nodejs logo

Code ví dụ Node.js logger – ghi log với module winston

Code ví dụ Node.js logger – ghi log với module winston. (Xem thêm: Tự học Node.js qua ví dụ) Module winston là gì? Winston là một module, một thư viện thực hiện ghi log trong Node.js. Nó giúp cho việc ghi log đơn giản và mạnh mẽ hơn với nhiều lựa chọn (log ra file, log Read more about Code ví dụ Node.js logger – ghi log với module winston[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js tạo lịch với module node-schedule

Code ví dụ Node.js tạo lịch với module node-schedule. (Xem thêm: Tự học Node.js qua ví dụ) Module node schedule Node schedule là một module dùng để đặt lịch chạy cho một chức năng nào đó, ví dụ 5 giờ sáng hàng ngày chạy chức năng báo thức, cứ 7h sáng chủ nhật hàng tuần gửi Read more about Code ví dụ Node.js tạo lịch với module node-schedule[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js – đọc thông tin hệ điều hành với module os

Code ví dụ Node.js – đọc thông tin hệ điều hành với module os Module OS Module OS là module có sẵn khi cài node.js Module OS cung cấp các api để lấy thông về hệ điều hành (kiến trúc, platform, current user, network…) The OS module provides information about the computer’s operating system. Để Read more about Code ví dụ Node.js – đọc thông tin hệ điều hành với module os[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js nén, giải nén file – module Zlib

Code ví dụ Node.js nén, giải nén file – module Zlib (Xem thêm: Hướng dẫn Node.js) Module sử dụng Để thực hiện nén/giải nén file (zip/unzip) trong node.js ta sử dụng module zlib zlib là module có sẵn khi cài node.js, để include zlib vào project ta dùng method var zlib = require(‘zlib’); Nén file (zip) Read more about Code ví dụ Node.js nén, giải nén file – module Zlib[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js MySQL Update (sửa row, records)

Code ví dụ Node.js MySQL Update (sửa row, records) (Xem thêm: Tự học Node.js qua ví dụ) Node.js MySQL UPDATE Giả sử bạn đã có sẵn database demo với table customer (id, name, address) (Xem lại: Code ví dụ node.js tạo database, tạo table) CREATE DATABASE demo; CREATE TABLE demo.customer (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name VARCHAR(255), address Read more about Code ví dụ Node.js MySQL Update (sửa row, records)[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js query MySQL (SELECT, FROM, WHERE, LIKE)

Code ví dụ Node.js query MySQL (SELECT, FROM, WHERE, LIKE) (Xem thêm: Tự học Node.js qua ví dụ) Node.js MySQL SELECT FROM Giả sử bạn đã có sẵn database demo với table customer (id, name, address) (Xem lại: Code ví dụ node.js tạo database, tạo table) CREATE DATABASE demo; CREATE TABLE demo.customer (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY Read more about Code ví dụ Node.js query MySQL (SELECT, FROM, WHERE, LIKE)[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js MySQL – Insert / save dữ liệu

Code ví dụ Node.js MySQL – Insert / save dữ liệu Node.js – MySQL insert Giả sử bạn đã có sẵn database demo với table customer (id, name, address) (Xem lại: Code ví dụ node.js tạo database, tạo table) CREATE DATABASE demo; CREATE TABLE demo.customer (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name VARCHAR(255), address VARCHAR(255)); Để Read more about Code ví dụ Node.js MySQL – Insert / save dữ liệu[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js MySQL Tạo, sửa, xóa bảng/table

Code ví dụ Node.js MySQL Tạo, sửa, xóa bảng/table (Xem lại: Hướng dẫn cài đặt MySQL) (Xem lại: Kết nối Node.js với MySQL | Code ví dụ Node.js – MySQL Tạo/Xóa Database) Việc tạo, sửa, xóa bảng mysql với node.js rất đơn giản, bạn chỉ cần thêm các câu sql tạo, sửa, xóa bảng mysql vào method query của Read more about Code ví dụ Node.js MySQL Tạo, sửa, xóa bảng/table[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js MySQL – Tạo database, kết nối database

Code ví dụ Node.js MySQL – Tạo database, kết nối database (Xem lại: Hướng dẫn cài đặt MySQL) (Xem lại: Code ví dụ kết nối Node.js với MySQL) Tạo database MySQL với Node.js Ở đây mình sẽ tạo database với name là “demo” Câu lệnh sql sẽ là CREATE DATABASE demo Thực hiện kết nối tới MySQL và Read more about Code ví dụ Node.js MySQL – Tạo database, kết nối database[…]

nodejs logo

Code ví dụ Node.js MySQL Delete (Xóa dữ liệu)

Code ví dụ Node.js MySQL Delete (Xóa dữ liệu) (Xem thêm: Tự học Node.js qua ví dụ) Node.js MySQL DELETE Giả sử bạn đã có sẵn database demo với table customer (id, name, address) (Xem lại: Code ví dụ node.js tạo database, tạo table) CREATE DATABASE demo; CREATE TABLE demo.customer (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name VARCHAR(255), address Read more about Code ví dụ Node.js MySQL Delete (Xóa dữ liệu)[…]

stackjava.com