Code ví dụ Node.js MySQL Tạo, sửa, xóa bảng/table

Code ví dụ Node.js MySQL Tạo, sửa, xóa bảng/table

(Xem lại: Hướng dẫn cài đặt MySQL)

(Xem lại: Kết nối Node.js với MySQL | Code ví dụ Node.js – MySQL Tạo/Xóa Database)

Việc tạo, sửa, xóa bảng mysql với node.js rất đơn giản, bạn chỉ cần thêm các câu sql tạo, sửa, xóa bảng mysql vào method query của connection là được

Node.js MySQL tạo bảng

Ví dụ trên database demo tạo table customer với các thông tin id (kiểu int, là khóa chính và tự tăng), name varchar(25) và address varchar(255):

var mysql = require('mysql');

var con = mysql.createConnection({
 host: "localhost",
 port: "3306",
 user: "root",
 password: "admin1234",
 database: "demo"
});

con.connect(function(err) {
 if (err) throw err;
 console.log("Connected!");
});

var sql = "CREATE TABLE customer (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, name VARCHAR(255), address VARCHAR(255))"

con.query(sql, function (err, result) {
  if (err) throw err;
  console.log("Table created");
 });
 
con.end(function(err) {
 if (err) throw err;
 console.log("Closed!");
});

Lưu file trên với tên index.js và chạy (nhớ phải cài module mysql trước nhé)

Code ví dụ Node.js MySQL Tạo, sửa, xóa bảng/table

Kết quả:

Code ví dụ Node.js MySQL Tạo, sửa, xóa bảng/table

Node.js MySQL sửa/xóa bảng

Trường hợp bạn muốn sửa, xóa bảng thì chỉ cần thay câu sql tạo bảng thành câu sql xóa bảng, sửa bảng (thêm, xóa, sửa cột) là được

Ví dụ muốn xóa table customer:

DROP TABLE IF EXISTS customer;

Xóa column address khỏi table customer:

ALTER TABLE customer DROP COLUMN address;

Thêm column birthday vào table customer:

ALTER TABLE customer ADD COLUMN birthday DATE;

(Xem lại: Các câu sql thêm, sửa, xóa bảng trong MySQL)

Code ví dụ Node.js MySQL Tạo, sửa, xóa bảng/table stackjava.com

Okay, Done!

Download code ví dụ trên tại đây.

 

References:

https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_mysql_create_table.asp

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/creating-tables.html

stackjava.com