Giới thiệu Node.js, tổng quan về Node.js

Giới thiệu Node.js, tổng quan về Node.js

Node.js là gì?

 • Node.js là một môi trường server mã nguồn mở (tương tự như tomcat, netty nhưng để chạy javascript)
 • Node.js hoàn toàn miễn phí
 • Node.js có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau (Windows, Linux, Unix, Mac OS X, etc.)
 • Node.js sử dụng ngôn ngữ JavaScript trên server

Tại sao lại sử dụng Node.js

Node.js sử dụng cơ chế lập trình không đồng bộ (asynchronous programming)

Thông thường luồng xử lý  của server khi nhận được một request/yêu cầu từ client như sau: (PHP, ASP, Java…)

 1. Nhận request và thực hiện xử lý (tính toán, truy cập database, file…)
 2. Đợi cho tới khi xử lý xong để có kết quả
 3. Gửi kết quả về client
 4. Sẵn sàng phục vụ request tiếp theo

Còn cách sử lý request của Node.js như sau:

 1. Nhận request và thực hiện xử lý (tính toán, truy cập database, file…)
 2. Sẵn sàng phục vụ request tiếp theo
 3. Khi có kết quả từ bước 1 sẽ gửi về cho client

Với Node.js ta loại bỏ được thời gian chờ giữa các request.

Node.js non-blocking và asynchronously nên việc sử dụng memory rất hiệu quả.

(Mình sẽ lấy ví dụ về non-blocking và asynchronously trong các bài sau)

Node.js có thể làm những gì?

 • Node.js có thể tạo ra các trang web động
 • Node.js có thể tạo, mở, ghi, xóa và đóng các file trên server
 • Node.js có thể thu thập dữ liệu từ form data (dữ liệu người dùng gửi/submit lên)
 • Node.js có thể thêm, xóa hoặc chỉnh sửa dữ liệu trong database của bạn.

Thế nào là một file Node.js là gì?

 • File Node.js là các file có mở rộng là “.js” được chạy trên server
 • File Node.js chứa các task được thực thi dựa trên các sự kiện/events
 • Các file Node.js phải được khởi tạo trước khi có bất kỳ request nào.

References: https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_intro.asp

stackjava.com