Code ví dụ Node.js Crypt3 – encode/decode

Code ví dụ Node.js Crypt3 – encode/decode

Module crypt3

(Lưu ý, module crypt3 không chạy trên windows)

Crypt3 mà module dùng để mã hóa và giải mã với crypt3

Để cài đặt module formidable ta dùng lệnh:

npm install crypt3

Để include module formidable vào project ta dùng method:

var crypt = require('crypt3/sync');

Mã hóa và giải mã với module crypt3

Mã hóa bằng crypt3:

Để mã hóa ta dùng hàm crypt(key, salt)

  • key là chuỗi cần mã hóa
  • salt là 2 ký tự dùng để làm nhiễu

Ví dụ:

var crypt = require('crypt3/sync');
console.log( crypt('1234', 'ab') );

Demo:

Code ví dụ Node.js Crypt3 - encode/decode

Crypt3 mã hóa một chiều, nên ta thường chỉ decode khi biết salt là gì, và số lượng ký tự mã hóa là bao nhiêu.

Ví dụ mình biết rằng salt là ab và data mã hóa là số có 4 chữ số:

var crypt = require('crypt3/sync');

var data = 'lf1i/7N/k5d7Q';

for (var i = 0; i <= 9999; i++){
  if (data == crypt(`${i}`, 'lf')){
    console.log(i);
  }
}

Demo

Code ví dụ Node.js Crypt3 - encode/decode

 

Okay, Done!

Download code ví dụ trên tại đây.

 

References: https://github.com/sendanor/node-crypt3

stackjava.com