Cài Nodejs trên IntelliJ, Code Node.js với IntelliJ IDEA

Cài Nodejs trên Intellij, Code Node.js với Intellij IDEA.

Cài đặt plugin NodeJS

Để thực hiện viết code Node.js trên intellij IDEA ta cần cài đặt plugin NodeJS.

File -> Setting (hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + S)

Cài Nodejs trên Intellij, Code Node.js với Intellij IDEA.

Chọn menu Plugins, và gõ nodejs để tìm kiếm plugin NodeJS.

Vì máy mình chưa cài plugin NodeJS nên mình sẽ cần phải search nó từ repositories

Cài Nodejs trên Intellij, Code Node.js với Intellij IDEA.

Chọn Plugin NodeJS và cài đặt.

Cài Nodejs trên Intellij, Code Node.js với Intellij IDEA.

Khởi động lại IntelliJ IDEA để kích hoạt plugin NodeJS.

Cài Nodejs trên Intellij, Code Node.js với Intellij IDEA.

Sau khi cài đặt plugin NodeJS ta có thể tạo Project, Module Node.js:

Ví dụ tạo Project Node.js:

  • File -> Project

Cài Nodejs trên Intellij, Code Node.js với Intellij IDEA.

Chọn Node.js and NPM ở menu bên phải.

Cài Nodejs trên Intellij, Code Node.js với Intellij IDEA.

Chọn project name và nơi lưu trữ project.

Cài Nodejs trên Intellij, Code Node.js với Intellij IDEA

Kết quả:

(Project Node.js này do intellij tự tạo nên nó sẽ hơi phức tạp so với người mới học. Các bạn có thể xem thêm các ví dụ tự học Node.js tại đây)

Cài Nodejs trên Intellij, Code Node.js với Intellij IDEA

 

Okay, Done!

 

References:

https://plugins.jetbrains.com/plugin/6098-nodejs

stackjava.com