Tạo project trên Intellij, ví dụ Hello World trên Intellij

Tạo project trên Intellij, ví dụ Hello World trên Intellij

1. Tạo project Java trên Intellj IDEA

Mở Intellij IDEA và chọn Create New Project

 Hướng dẫn cài đặt Intellij IDEA trên Windows 10

Ở phần bên trái, chọn loại project (Java, Spring…  Với các ngôn ngữ khác như Node.js, Python thì bạn cài cài plugin nó mới hiện ra)

Ở phần bên phải trọn thư viện hoặc framework sử dụng (Trong ví dụ này mình viết chương trình Hello World nên không cần thư viện hay framework gì cả)

Trong mục Project SDK thì các bạn trỏ tới folder cài đặt Java hoặc sử dụng SDK có sẵn của Intellij đều được.

Tạo project trên Intellij, ví dụ Hello World trên Intellij  Hướng dẫn cài đặt Intellij IDEA trên Windows 10

Nhập tên Project

 Hướng dẫn cài đặt Intellij IDEA trên Windows 10

Kết quả: Project HelloWorld được tạo ra với cấu trúc như sau:

 Hướng dẫn cài đặt Intellij IDEA trên Windows 10

Tiếp theo, tạo file java cho project. Click chuột phải vào folder src và chọn New/Java Class

 Hướng dẫn cài đặt Intellij IDEA trên Windows 10

Nhập tên class. (nếu sử dụng dấu chấm thì nó sẽ hiểu phần trước đó là package)

Ví dụ stackjava.com.helloworld.Hello thì nó sẽ tạo package stackjava.com.helloworld trong folder src và tạo file Hello.java trong package đó.

 Hướng dẫn cài đặt Intellij IDEA trên Windows 10

Kết quả:

 Hướng dẫn cài đặt Intellij IDEA trên Windows 10

Tiếp theo viết chương trình in ra dòng chữ Hello World! vào filde Hello.java

package stackjava.com.hellworld;

public class Hello {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World!");
    }
}

Chạy file Hello.java (click chuột phải vào file Hello và chọn Run 'Hello.main()')

 Hướng dẫn cài đặt Intellij IDEA trên Windows 10

Kết quả:

 Hướng dẫn cài đặt Intellij IDEA trên Windows 10

 

Okay, Done!

stackjava.com