kafka logo

Code ví dụ Java Kafka Producer (Apache Kafka)

Code ví dụ Java Kafka Producer (Apache Kafka) (Xem lại: Cài đặt, chạy Apache Kafka, Apache Zookeeper trên windows) (Xem lại: Code ví dụ Java Kafka consumer) Thư viện sử dụng Download file kafka_2.12-1.1.0.jar hoặc khai báo trong maven project (Trong ví dụ này mình sử dụng Eclipse + Maven) <dependency> <groupId>org.apache.kafka</groupId> <artifactId>kafka_2.12</artifactId> <version>1.1.0</version> </dependency> Code ví dụ import Read more about Code ví dụ Java Kafka Producer (Apache Kafka)[…]

kafka logo

Code ví dụ Java Kafka consumer (Apache Kafka)

Code ví dụ Java Kafka consumer (Apache Kafka) (Xem lại: Cài đặt, chạy Apache Kafka, Apache Zookeeper trên windows) (Xem lại: Code ví dụ Java Kafka Producer) Thư viện sử dụng Download file kafka_2.12-1.1.0.jar hoặc khai báo trong maven project (Trong ví dụ này mình sử dụng Eclipse + Maven) <dependency> <groupId>org.apache.kafka</groupId> <artifactId>kafka_2.12</artifactId> <version>1.1.0</version> </dependency> Code ví dụ import Read more about Code ví dụ Java Kafka consumer (Apache Kafka)[…]

Zookeeper là gì? Tìm hiểu Apache Zookeeper

Zookeeper là gì? Tìm hiểu Apache Zookeeper

Zookeeper là gì? Tìm hiểu Apache Zookeeper Zookeeper là gì Zookeeper là một dịch vụ (một server) tập trung cho việc duy trì thông tin cấu hình, đặt tên, cung cấp sự đồng bộ phân tán, cung cấp dịch vụ nhóm. Nói cách khác, Zookeeper dịch vụ phối hợp phân tán cho các ứng dụng Read more about Zookeeper là gì? Tìm hiểu Apache Zookeeper[…]

kafka logo

Cài đặt, chạy Apache Kafka, Apache Zookeeper trên windows

Cài đặt, chạy Apache Kafka, Apache Zookeeper trên windows Trong bài này mình sẽ thực hiện cài đặt zookeeper và apache kafka sau đó tạo topics, producer và consumer để demo. (Xem thêm: Code ví dụ Java Kafka consumer) (Xem thêm: Code ví dụ Java Kafka producer) Yêu cầu: Máy bạn đã cài đặt và thiết Read more about Cài đặt, chạy Apache Kafka, Apache Zookeeper trên windows[…]

Code ví dụ upload file bằng Java với HttpClient

Code ví dụ upload file bằng Java với HttpClient (Xem lại: Code ví dụ gửi http post request bằng Java – HttpClient) Công nghệ sử dụng Maven JDK 1.8 Apache HttpComponents Tạo server Ở bài này mình sử dụng project SpringBootUploadFile để làm server (nó sẽ cung cấp chức năng cho phép người dùng upload file). Read more about Code ví dụ upload file bằng Java với HttpClient[…]

Code ví dụ gửi http post request bằng Java (HttpClient)

Code ví dụ gửi http post request bằng Java (HttpClient) (Xem lại: Apache HttpComponents là gì? Ví dụ HttpClient) HttpClient Posting Request 1. Basic Post Gửi http post request với form giống như submit form trên html public static void basicPost(String url) throws ClientProtocolException, IOException { CloseableHttpClient client = HttpClients.createDefault(); HttpPost httpPost = new HttpPost(url); List<NameValuePair> params Read more about Code ví dụ gửi http post request bằng Java (HttpClient)[…]

Code ví dụ download file bằng Java (Apache HttpComponents – HttpClient)

Code ví dụ download file bằng Java (Apache HttpComponents – HttpClient) Ở ví dụ này mình sẽ sử dụng thư viện Apache HttpComponents để gửi request download file. (Xem lại: Ví dụ gửi http get request bằng Java (HttpClient)) Tạo Maven Project Thư viện sử dụng: <dependency> <groupId>org.apache.httpcomponents</groupId> <artifactId>fluent-hc</artifactId> <version>4.5.5</version> </dependency> Cách download file đơn giản Read more about Code ví dụ download file bằng Java (Apache HttpComponents – HttpClient)[…]

Code ví dụ gửi http get request bằng Java (HttpClient)

Code ví dụ gửi http get request bằng Java (HttpClient). (Xem lại: Apache HttpComponents là gì? Ví dụ HttpClient) Hướng dẫn gửi http request bên trong code Java/ Servlet mà không cần sử dụng server. Ví dụ với HttpClient và Fluent API (Thư viện apache httpcomponents) Tạo Maven Project Thư viện sử dụng: <dependency> <groupId>org.apache.httpcomponents</groupId> <artifactId>fluent-hc</artifactId> Read more about Code ví dụ gửi http get request bằng Java (HttpClient)[…]

httpcomponents logo

Apache HttpComponents là gì? Hướng dẫn sử dụng Apache HttpComponents.

Apache HttpComponents là gì? Hướng dẫn sử dụng Apache HttpComponents. Apache HttpComponents là gì? Apache HttpComponent là một dự án (thư viện) dùng để gửi http request và các giao thức liên quan bằng ngôn ngữ Java. Apache HttpComponent được tạo bảo Apache, viết bằng Java và miễn phí. (Xem thêm các thư viện khác Read more about Apache HttpComponents là gì? Hướng dẫn sử dụng Apache HttpComponents.[…]

spring mvc

Spring MVC – Phần 12: Apache Tiles là gì? Ví dụ Spring MVC Tiles

Spring MVC – Phần 12: Apache Tiles là gì? Ví dụ Spring MVC Tiles 1. Apache Tiles là gì? Apache Tiles là một framework/engine thực hiện việc tạo template. Apache Tiles là một mã nguồn mở phát triển bởi apache, được xây dựng để đơn giản hóa việc phát triển các ứng dụng web, đặc biệt Read more about Spring MVC – Phần 12: Apache Tiles là gì? Ví dụ Spring MVC Tiles[…]

stackjava.com