kafka logo

Code ví dụ Java Kafka Producer (Apache Kafka)

Code ví dụ Java Kafka Producer (Apache Kafka) (Xem lại: Cài đặt, chạy Apache Kafka, Apache Zookeeper trên windows) (Xem lại: Code ví dụ Java Kafka consumer) Thư viện sử dụng Download file kafka_2.12-1.1.0.jar hoặc khai báo trong maven project (Trong ví dụ này mình sử dụng Eclipse + Maven) <dependency> <groupId>org.apache.kafka</groupId> <artifactId>kafka_2.12</artifactId> <version>1.1.0</version> </dependency> Code ví dụ import Read more about Code ví dụ Java Kafka Producer (Apache Kafka)[…]

kafka logo

Code ví dụ Java Kafka consumer (Apache Kafka)

Code ví dụ Java Kafka consumer (Apache Kafka) (Xem lại: Cài đặt, chạy Apache Kafka, Apache Zookeeper trên windows) (Xem lại: Code ví dụ Java Kafka Producer) Thư viện sử dụng Download file kafka_2.12-1.1.0.jar hoặc khai báo trong maven project (Trong ví dụ này mình sử dụng Eclipse + Maven) <dependency> <groupId>org.apache.kafka</groupId> <artifactId>kafka_2.12</artifactId> <version>1.1.0</version> </dependency> Code ví dụ import Read more about Code ví dụ Java Kafka consumer (Apache Kafka)[…]

kafka logo

Cài đặt, chạy Apache Kafka, Apache Zookeeper trên windows

Cài đặt, chạy Apache Kafka, Apache Zookeeper trên windows Trong bài này mình sẽ thực hiện cài đặt zookeeper và apache kafka sau đó tạo topics, producer và consumer để demo. (Xem thêm: Code ví dụ Java Kafka consumer) (Xem thêm: Code ví dụ Java Kafka producer) Yêu cầu: Máy bạn đã cài đặt và thiết Read more about Cài đặt, chạy Apache Kafka, Apache Zookeeper trên windows[…]

DMCA.com Protection Status stackjava.com