Tháng Bảy 29, 2018

Hướng dẫn tự học MongoDB qua ví dụ (Mongo database)

Hướng dẫn tự học MongoDB qua ví dụ (Mongo database) Hướng dẫn tự học MongoDB qua ví dụ (Mongo database)

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng MongoDB

 1. MongoDB là gì? Các khái niệm trong MongoDB
 2. Ưu nhược điểm của MongoDB, khi nào nên dùng MongoDB
 3. Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows
 4. Hướng dẫn cài đặt MongoDB trên Linux – Ubuntu
 5. Cài đặt và sử dụng Robo 3T (RoboMongo) trên Windows
 6. Tạo database trong MongoDB
 7. Xóa, DROP database trong MongoDB
 8. Tạo bảng, collections trong MongoDB
 9. Xóa bảng, collections trong MongoDB
 10. Insert document, bản ghi trong MongoDB
 11. Truy vấn dữ liệu, document – find(), Select, Where trong MongoDB
 12. Xóa document, row trong MongoDB
 13. Update document, dữ liệu trong MongoDB
 14. Projection trong MongoDB (chọn field được hiển thị trong kết quả tìm kiếm)
 15. Phân trang trong MongoDB (skip(), limit() paging trong MongoDB)
 16. Sắp xếp trong MongoDB(sorting() trong MongoDB)
 17. Xóa cột, field, trường của collections trong MongoDB ($unset).
 18. Đổi tên field trong MongoDB với $rename

Nâng Cao

 1. System Collections là gì? Các System Collections trong MongoDB
 2. Các loại roles, vai trò, quyền trong MongoDB
 3. Bật, tắt chức năng đăng nhập MongoDB với username, password.
 4. Đăng nhập mongodb với username và password (database mongo)
 5. Tạo user/roles, phân quyền người dùng trên MongoDB
 6. MongoDB Remote Access – truy cập từ xa với MongoDB
 7. Replication trong MongoDB, Replica Set là gì?
 8. Cài đặt Replica Set, thêm mới node vào Replica Set
 9. Sao lưu và khôi phục database mongodb (mongodump/mongorestore)

Code ví dụ Java với MongoDB

Code ví dụ Spring Boot với MongoDB

Khác

 1. Đánh chỉ mục là gì? Đánh chỉ mục trong MongoDB
  References: https://docs.mongodb.com/manual/installation/ https://docs.mongodb.com/manual/mongo/  
stackjava.com