Hướng dẫn MongoDB – Xóa, DROP database trong MongoDB

This entry is part 6 of 24 in the series MongoDB

Hướng dẫn MongoDB – Xóa, DROP database trong MongoDB.

Xóa database trong MongoDB

Cú pháp:

Để xóa database trong MongoDB ta dùng lệnh sau:

db.dropDatabase()

Lưu ý là bạn phải kết nối tới database cần xóa trước rồi mới thực hiện lệnh db.dropDatabase()

Ví dụ:

Hiển thị tất cả các database trong MongoDB:

Hướng dẫn MongoDB - Xóa, DROP database trong MongoDB

Bây giờ mình muốn xóa database stackjava thì làm như sau: kết nối tới database stackjava bằng lệnh use sau đấy thực hiện xóa bằng lệnh db.dropDatabase()

Hướng dẫn MongoDB - Xóa, DROP database trong MongoDB

Kiểm tra lại các database sau khi xóa:

Hướng dẫn MongoDB - Xóa, DROP database trong MongoDB

Thực hiện xóa database bằng Robo 3T

(Xem lại: cài đặt và sử dụng Robo 3T)

Để xóa database MongoDB bằng Robo 3T ta làm như sau:

Sau khi kết nối với MongoDB, ta click chuột phải vào database cần xóa và chọn Drop Database sau đấy click Ok để xác nhận là xong:

Thực hiện xóa database bằng Robo 3T

Thực hiện xóa database bằng Robo 3T

Kết quả:

Thực hiện xóa database bằng Robo 3T

 

Okay, Done!

References: https://docs.mongodb.com/manual/mongo/

Series Navigation<< Hướng dẫn MongoDB – Tạo database trong MongoDBTạo bảng, collections trong MongoDB (Tạo bằng dòng lệnh, Robo3t) >>
stackjava.com