System Collections là gì? Các System Collections trong MongoDB

System Collections là gì? Các System Collections trong MongoDB

MongoDB lưu thông tin system trong các collections có namespace <database>.system.*, các collection này gọi là system collections.

System Collection trong database admin

System Collections là gì? Các System Collections trong MongoDB

admin.system.roles

Collection admin.system.roles lưu các roles tùy chỉnh (custom roles) dho administrator tạo và gán cho các user để cung cấp quyền truy cấp cho các resource khác nhau.

admin.system.users

Collection admin.system.users lưu thông tin xác thực (user nào dùng cho database nào và có những role nào)

admin.system.version

Collection admin.system.version lưu schema version cho mỗi document chứa thông tin xác thực của từng user.

System Collection trên từng database

<database>.system.namespaces

Collection <database>.system.namespaces chứa thông tin về tất cả các collections của database

<database>.system.indexes

Colelction <database>.system.indexes chứa index của database

<database>.system.profile

Collection <database>.system.profile chứa thông tin profiling  của database

<database>.system.js

Collection <database>.system.js chứa mã JavaScript đặc biệt sử dụng cho server side JavaScript.

 

References:
stackjava.com