Insert document, bản ghi trong MongoDB (Insert bằng lệnh, Robo3T)

This entry is part 9 of 24 in the series MongoDB

Insert document, bản ghi trong MongoDB (Insert bằng lệnh, Robo3T).

Document trong MongoDB tương ứng với khái niệm row trong table của SQL tuy nhiên số lượng các trường trong document sẽ không cố định. Nếu bạn không truyền giá trị cho trường nào đó thì nó sẽ không insert vào MongoDB (trong khi row SQL sẽ để là null hoặc giá trị mặc định).

Insert document trong MongoDB

Cú pháp:

Để insert document vào MongoDB ta dùng lệnh insert():

db.COLLECTION_NAME.insert(document)

(nếu collection chưa tồn tại thì nó sẽ tự động được tạo)

Ví dụ insert document {"name":"kai", "address":"vietname"} và collection customer của database stackjava

db.customer.insert({"name":"kai","address":"vietnam"})

Insert document, bản ghi trong MongoDB (Insert bằng lệnh, Robo3T)

Khi thực hiện insert document vào mongodb nó sẽ tự động tạo thêm 1 trường _id với giá trị phân biệt, không trùng với giá trị nào.

Bạn cũng có thể truyền _id khi insert document:

db.customer.insert({"id":"first_id","name":"kai","address":"vietnam"})

Insert nhiều document cùng lúc trong MongoDB

Trong ví dụ trên, khi thực hiện insert document với method insert, tham số đầu vào là 1 đối tượng json. Vậy nếu muốn insert nhiều document cùng lúc ta chỉ cần thay tham số bằng một mảng các đối tượng json.

db.customer.insert([{"name":"superman","address":"usa"},{"name":"lee byung hun","address":"korea"},{"name":"honda","address":"japan"}])

Insert nhiều document cùng lúc trong MongoDB

Ngoài ra bạn cũng có thể dùng lệnh

Insert document bằng Robo3T

(Xem lại: cài đặt và sử dụng Robo 3T)

Click chuột phải vào collection cần insert và chọn “Insert Document”

Insert document bằng Robo3T

Nhập thông tin document cần insert và ấn nút save.

Insert document bằng Robo3T

Xem lại kết quả:

Insert document bằng Robo3T

Insert document, bản ghi trong MongoDB (Insert bằng lệnh, Robo3T) stackjava.com

Okay, Done!

References: https://docs.mongodb.com/manual/mongo/

Series Navigation<< Xóa bảng, collections trong MongoDB (Xóa bằng lệnh/ Robo3T)Truy vấn dữ liệu/document, find(), Select, Where trong MongoDB >>
stackjava.com