Xóa document, row trong MongoDB (bằng dòng lệnh, Robo3T)

This entry is part 11 of 24 in the series MongoDB

Xóa document, row trong MongoDB (bằng dòng lệnh, Robo3T).

Xóa document trong MongoDB

Cú pháp:

Để document trong MongoDB ta dùng method remove():

db.COLLECTION_NAME.remove(DELLETION_CRITTERIA, justOne)

Trong đó:

  • DELLETION_CRITTERIA: là điều kiện xóa (các bản ghi nào sẽ bị xóa)
  • justOne: Nếu có giá trị bằng 1 hoặc true thì chỉ có nhiều nhất 1 bản ghi bị xóa (trường này tùy chọn, nếu không có thì sẽ xóa tất cả các bản ghi thỏa mãn DELLETION_CRITTERIA)

Ví dụ trong collection player mình có 5 bản ghi như sau:

{'_id':'1', 'name':'neymar', 'country':'brazil', 'age':'25'},
{'_id':'2', 'name':'hazard', 'country':'belgium', 'age':'25'},
{'_id':'3', 'name':'mbappe', 'country':'france', 'age':'18'},
{'_id':'4', 'name':'modric', 'country':'croatia', 'age':'30'},
{'_id':'5', 'name':'ronaldo', 'country':'portugal', 'age':'33'},

Ví dụ trong collection player mình có 5 bản ghi như sau:

Bây giờ muốn xóa đối tượng có name = neymar thì câu lệnh sẽ là:

db.player.remove({'name':'neymar'})

Kết quả:

Xóa document, row trong MongoDB (bằng dòng lệnh, Robo3T)

Tương tự, muốn xóa các player có name gồm chữ ‘n’ thì câu lệnh sẽ là:

db.player.remove({'name':/n/})

Trường hợp tìm thấy nhiều player có name chứa chữ ‘n’ nhưng chỉ muốn xóa 1 bản ghi đầu tiên thì câu lệnh sẽ là:

db.player.remove({'name':/n/},1)

Trường hợp điều kiện xóa gồm nhiều điều kiện thì ta dùng $and hoặc $or như khi truy vấn mongodb

Ví dụ: Muốn xóa các document có name bắt đầu bằng ‘m’ và country = ‘france’ thì câu lệnh như sau:

db.player.remove({$and: [{'name':/^m/},{'country':'france'}]})

Xóa document bằng Robo3T

Chọn các document cần xóa / click chuột phải và chọn ‘Delete Documents

Xóa document bằng Robo3T

Nếu muốn xóa theo điều kiện, thì gõ lệnh vào ô lệnh và execute như dòng lệnh:

Xóa document bằng Robo3T

 

________________________

Okay, Done!

References: https://docs.mongodb.com/manual/mongo/

Series Navigation<< Truy vấn dữ liệu/document, find(), Select, Where trong MongoDBUpdate document, dữ liệu trong MongoDB >>
stackjava.com