Đăng nhập mongodb với username và password (database mongo)

This entry is part 21 of 24 in the series MongoDB

Đăng nhập mongodb với username và password (database mongo)

(Xem lại: Bật, tắt chức năng đăng nhập MongoDB với username, password.)

(Xem lại: Tạo user/roles, phân quyền người dùng trên MongoDB)

Đăng nhập mongodb với username và password

Ví dụ mình có user kai/123456 với role cao nhất là root trên database admin

Bây giờ mình sẽ đăng nhập mongodb bằng account trên:

Trên giao diện dòng lệnh (command line):

Ta đăng nhập mongodb theo 2 cách sau:

mongo -u username -p password host:port/database_name

Ví du:

mongo -u kai -p 123456 localhost:27017/admin

Đăng nhập mongodb với username và password (database mongo)

Hoặc sử dụng hàm db.auth()

Ví dụ:

mongo
use admin
db.auth('kai','123456')

Trên giao diện robo3t:

Đăng nhập mongodb với username và password (database mongo) Đăng nhập mongodb với username và password (database mongo) Đăng nhập mongodb với username và password (database mongo)

 

 

Series Navigation<< Các loại roles, vai trò, quyền trong MongoDB.Tạo Replica Set trong MongoDB, Ví dụ Replica Set MongoDB >>
stackjava.com