Code ví dụ Java kết nối MongoDB – list, xóa database

Code ví dụ Java kết nối MongoDB – list, xóa database

Ở bài này mình sẽ làm ví dụ thực hiện kết nối với MongoDB bằng ngôn ngữ Java để hiển thị danh sách các database và các collections trong 1 database.

Cài đặt MongoDB JDBC driver

Để thực hiện kết nối với MongoDB bằng Java mình sử dụng thư viện mongodb-java-driver

Nếu bạn sử dụng maven thì thêm dependency sau:

<dependency>
 <groupId>org.mongodb</groupId>
 <artifactId>mongo-java-driver</artifactId>
 <version>3.8.0</version>
</dependency>

Hoặc download file jar: mongo-java-driver-3.8.0.jar

Code ví dụ

Ví dụ 1: kết nối tới MongoDB hiển thị các database, và hiển thị các collections trong database demo

package stackjava.com.mongodb;

import com.mongodb.MongoClient;
import com.mongodb.client.MongoDatabase;

public class ConnectDB {
 public static void main(String[] args) {
  
//		MongoClientURI uri = new MongoClientURI("mongodb://kai:12345@localhost:27017/admin");
//		MongoClient mongoClient = new MongoClient(uri);

  MongoClient mongoClient = new MongoClient("localhost", 27017);

  System.out.println("---------- list databases --------------------");
  for (String t : mongoClient.listDatabaseNames()) {
   System.out.println(t);
  }
  
  
  System.out.println("---------- list collectors --------------------");
  MongoDatabase mongoDatabase = mongoClient.getDatabase("demo");
  
  for (String t: mongoDatabase.listCollectionNames()) {
   System.out.println(t);
  }
  mongoClient.close();
 }
}
 • Đối tượng mongoClient  được dùng để kết nối tới MongoDB với tham số đầu vào là host và port của MongoDB
 • Trường hợp MongoDB bật chức năng xác thực (cần username/password để kết nối) thì ta kết nối thông qua MongoClientUri
MongoClientURI uri = new MongoClientURI("mongodb://username:password@host:port/database_name");
MongoClient mongoClient = new MongoClient(uri);
 • Đối tượng mongoClient có thể dùng để xóa database, liệt kê các database… (trường hợp cần đăng nhập thì tùy vào role của user)

Kết quả

---------- list databases --------------------
admin
config
demo
local
---------- list collectors --------------------
player

Code ví dụ Java kết nối MongoDB - list, xóa database

Ví dụ 2: Kết nối tới MongoDB và xóa database demo

package stackjava.com.mongodb;

import com.mongodb.MongoClient;

public class DeleteDatabase {
 public static void main(String[] args) {
  MongoClient mongoClient = new MongoClient("localhost", 27017);
  mongoClient.dropDatabase("demo");
  System.out.println("drop database success!");
  mongoClient.close();
 }
}

Kết quả:

ví dụ java mongodb, xóa database

Okay, Done!

Download code ví dụ trên tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status stackjava.com