Code ví dụ Java kết nối MongoDB – list, xóa database

Code ví dụ Java kết nối MongoDB – list, xóa database

Ở bài này mình sẽ làm ví dụ thực hiện kết nối với MongoDB bằng ngôn ngữ Java để hiển thị danh sách các database và các collections trong 1 database.

Cài đặt MongoDB JDBC driver

Để thực hiện kết nối với MongoDB bằng Java mình sử dụng thư viện mongodb-java-driver

Nếu bạn sử dụng maven thì thêm dependency sau:

<dependency>
 <groupId>org.mongodb</groupId>
 <artifactId>mongo-java-driver</artifactId>
 <version>3.8.0</version>
</dependency>

Hoặc download file jar: mongo-java-driver-3.8.0.jar

Code ví dụ

Ví dụ 1: kết nối tới MongoDB hiển thị các database, và hiển thị các collections trong database demo

package stackjava.com.mongodb;

import com.mongodb.MongoClient;
import com.mongodb.client.MongoDatabase;

public class ConnectDB {
 public static void main(String[] args) {
  
//		MongoClientURI uri = new MongoClientURI("mongodb://kai:12345@localhost:27017/admin");
//		MongoClient mongoClient = new MongoClient(uri);

  MongoClient mongoClient = new MongoClient("localhost", 27017);

  System.out.println("---------- list databases --------------------");
  for (String t : mongoClient.listDatabaseNames()) {
   System.out.println(t);
  }
  
  
  System.out.println("---------- list collectors --------------------");
  MongoDatabase mongoDatabase = mongoClient.getDatabase("demo");
  
  for (String t: mongoDatabase.listCollectionNames()) {
   System.out.println(t);
  }
  mongoClient.close();
 }
}
 • Đối tượng mongoClient  được dùng để kết nối tới MongoDB với tham số đầu vào là host và port của MongoDB
 • Trường hợp MongoDB bật chức năng xác thực (cần username/password để kết nối) thì ta kết nối thông qua MongoClientUri
MongoClientURI uri = new MongoClientURI("mongodb://username:password@host:port/database_name");
MongoClient mongoClient = new MongoClient(uri);
 • Đối tượng mongoClient có thể dùng để xóa database, liệt kê các database… (trường hợp cần đăng nhập thì tùy vào role của user)

Kết quả

---------- list databases --------------------
admin
config
demo
local
---------- list collectors --------------------
player

Code ví dụ Java kết nối MongoDB - list, xóa database

Ví dụ 2: Kết nối tới MongoDB và xóa database demo

package stackjava.com.mongodb;

import com.mongodb.MongoClient;

public class DeleteDatabase {
 public static void main(String[] args) {
  MongoClient mongoClient = new MongoClient("localhost", 27017);
  mongoClient.dropDatabase("demo");
  System.out.println("drop database success!");
  mongoClient.close();
 }
}

Kết quả:

ví dụ java mongodb, xóa database

Okay, Done!

Download code ví dụ trên tại đây.

stackjava.com