spring boot logo

Code ví dụ Spring Boot Kafka (Producer, Consumer Kafka Spring)

Code ví dụ Spring Boot Kafka (Producer, Consumer Kafka Spring) (Xem lại: Cài đặt, chạy Apache Kafka, Apache Zookeeper trên windows) (Xem lại: Cài đặt, cấu hình Apache Kafka, Apache Zookeeper trên Ubuntu) (Xem lại: Code ví dụ Spring Boot Intellij) 1. Cấu trúc Project Thư viện sử dụng: <?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?> <project xmlns=”http://maven.apache.org/POM/4.0.0″ xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xsi:schemaLocation=”http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd”> Read more about Code ví dụ Spring Boot Kafka (Producer, Consumer Kafka Spring)[…]

kafka logo

Cài đặt, cấu hình Apache Kafka, Apache Zookeeper trên Ubuntu

Cài đặt, cấu hình Apache Kafka, Apache Zookeeper trên Ubuntu Trong bài này mình sẽ thực hiện cài đặt zookeeper và apache kafka sau đó tạo topics, producer và consumer để demo. Yêu cầu: Máy bạn đã cài đặt và thiết lập biến môi trường Java (JRE/JDK) (Xem lại: Cài đặt và thiết lập biến môi Read more about Cài đặt, cấu hình Apache Kafka, Apache Zookeeper trên Ubuntu[…]

kafka logo

Code ví dụ Java Kafka Producer (Apache Kafka)

Code ví dụ Java Kafka Producer (Apache Kafka) (Xem lại: Cài đặt, chạy Apache Kafka, Apache Zookeeper trên windows) (Xem lại: Code ví dụ Java Kafka consumer) Thư viện sử dụng Download file kafka_2.12-1.1.0.jar hoặc khai báo trong maven project (Trong ví dụ này mình sử dụng Eclipse + Maven) <dependency> <groupId>org.apache.kafka</groupId> <artifactId>kafka_2.12</artifactId> <version>1.1.0</version> </dependency> Code ví dụ import Read more about Code ví dụ Java Kafka Producer (Apache Kafka)[…]

kafka logo

Code ví dụ Java Kafka consumer (Apache Kafka)

Code ví dụ Java Kafka consumer (Apache Kafka) (Xem lại: Cài đặt, chạy Apache Kafka, Apache Zookeeper trên windows) (Xem lại: Code ví dụ Java Kafka Producer) Thư viện sử dụng Download file kafka_2.12-1.1.0.jar hoặc khai báo trong maven project (Trong ví dụ này mình sử dụng Eclipse + Maven) <dependency> <groupId>org.apache.kafka</groupId> <artifactId>kafka_2.12</artifactId> <version>1.1.0</version> </dependency> Code ví dụ import Read more about Code ví dụ Java Kafka consumer (Apache Kafka)[…]

Zookeeper là gì? Tìm hiểu Apache Zookeeper

Zookeeper là gì? Tìm hiểu Apache Zookeeper

Zookeeper là gì? Tìm hiểu Apache Zookeeper Zookeeper là gì Zookeeper là một dịch vụ (một server) tập trung cho việc duy trì thông tin cấu hình, đặt tên, cung cấp sự đồng bộ phân tán, cung cấp dịch vụ nhóm. Nói cách khác, Zookeeper dịch vụ phối hợp phân tán cho các ứng dụng Read more about Zookeeper là gì? Tìm hiểu Apache Zookeeper[…]

kafka logo

Cài đặt, chạy Apache Kafka, Apache Zookeeper trên windows

Cài đặt, chạy Apache Kafka, Apache Zookeeper trên windows Trong bài này mình sẽ thực hiện cài đặt zookeeper và apache kafka sau đó tạo topics, producer và consumer để demo. (Xem thêm: Code ví dụ Java Kafka consumer) (Xem thêm: Code ví dụ Java Kafka producer) Yêu cầu: Máy bạn đã cài đặt và thiết Read more about Cài đặt, chạy Apache Kafka, Apache Zookeeper trên windows[…]

stackjava.com