Zookeeper là gì? Tìm hiểu Apache Zookeeper

Zookeeper là gì? Tìm hiểu Apache Zookeeper

Zookeeper là gì

Zookeeper là một dịch vụ (một server) tập trung cho việc duy trì thông tin cấu hình, đặt tên, cung cấp sự đồng bộ phân tán, cung cấp dịch vụ nhóm.

Nói cách khác, Zookeeper dịch vụ phối hợp phân tán cho các ứng dụng phân tán.

Zookeeper là một mã nguồn mở (open source) và được viết bằng Java.

Lợi ích và ứng dụng của Zookeeper

Zookeeper là gì? Tìm hiểu Apache Zookeeper

Client kết nối tới một ZooKeeper server (một single node). Client duy trì kết nối TCP thông qua việc gửi nhận request, response, lắng nghe sự kiện…

Nếu server bị chết thì client sẽ được kết nối tới một server khác.

Updating…

 

(Xem thêm: Cài đặt, chạy Apache Kafka, Apache Zookeeper trên windows)

 

References:

https://zookeeper.apache.org/

https://zookeeper.apache.org/doc/current/index.html

stackjava.com