Apache Tiles là gì? Code Ví dụ với JSP Servlet

Apache Tiles là gì? Code ví dụ với JSP Servlet

1. Apache Tiles là gì?

Apache Tiles là một framework/engine thực hiện việc tạo template.

Apache Tiles là một mã nguồn mở phát triển bởi apache, được xây dựng để đơn giản hóa việc phát triển các ứng dụng web, đặc biệt là với mô hình MVC.

Apache Tiles dựa trên Design Pattern: Composite Pattern.

Apache Tiles sẽ tách nhỏ các phần, và sử dụng lại chúng, ví dụ:

Apache Tiles là gì? Code ví dụ với JSP Servlet

2. Ví dụ tạo template với Apache Tiles + JSP Servlet

Apache Tiles là gì? Ví dụ với JSP Servlet

Thư viện sử dụng:

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>stackjava.com</groupId>
 <artifactId>ApacheTiles</artifactId>
 <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
 <packaging>war</packaging>

 <dependencies>
  <dependency>
   <groupId>org.apache.tiles</groupId>
   <artifactId>tiles-extras</artifactId>
   <version>3.0.8</version>
  </dependency>

  <dependency>
   <groupId>javax.servlet.jsp</groupId>
   <artifactId>jsp-api</artifactId>
   <version>2.2</version>
   <scope>provided</scope>
  </dependency>

 </dependencies>
</project>

Cấu hình file web.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
 xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd"
 version="2.5">
 <display-name>ApacheTiles</display-name>
 <welcome-file-list>
  <welcome-file>index.jsp</welcome-file>
 </welcome-file-list>

 <listener>
  <listener-class>org.apache.tiles.extras.complete.CompleteAutoloadTilesListener</listener-class>
 </listener>
 <servlet>
  <servlet-name>Tiles Dispatch Servlet</servlet-name>
  <servlet-class>org.apache.tiles.web.util.TilesDispatchServlet</servlet-class>
 </servlet>
 <servlet-mapping>
  <servlet-name>Tiles Dispatch Servlet</servlet-name>
  <url-pattern>*.tiles</url-pattern>
 </servlet-mapping>
 
</web-app>

Các URL kết thúc bởi .tiles sẽ được mapping tới tiles

Cấu hình template bằng apache tiles:

Tạo file tiles.xml trong folder WEB-INF

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE tiles-definitions PUBLIC
    "-//Apache Software Foundation//DTD Tiles Configuration 3.0//EN"
    "http://tiles.apache.org/dtds/tiles-config_3_0.dtd">
<tiles-definitions>

 <definition name="common" template="/layout/layout.jsp">
  <put-attribute name="title" value="index" />
  <put-attribute name="header" value="/layout/header.jsp" />
  <put-attribute name="menu" value="/layout/menu.jsp" />
  <put-attribute name="body" value="/layout/body.jsp" />
  <put-attribute name="footer" value="/layout/footer.jsp" />
 </definition>
 <definition name="hello" extends="common">
  <put-attribute name="title" value="hello" />
  <put-attribute name="body" value="/views/hello.jsp" />
 </definition>
</tiles-definitions>

Ở đây mình có 2 page

page thứ nhất có name = common, sử dụng layout từ file /layout/layout.jsp

page thứ hai có name = hello được thừa kế thừ page common nhưng thay đổi 2 thành phần title và body.

Các file views:

<div style="width: 400px; height: 50px; border: 1px solid red; display: inline-block">Body</div>
<div style="width: 500px; height: 50px; border: 1px solid black">Footer</div>
<div style="width: 500px; height: 50px; border: 1px solid blue">Header</div>
<div style="width: 100px; height: 50px; border: 1px solid green;display: inline-block">Menu</div>
<%@ taglib prefix="tiles" uri="http://tiles.apache.org/tags-tiles"%>
<html>
<head>
 <title><tiles:getAsString name="title" /></title>
</head>
<body>
 <tiles:insertAttribute name="header" />
 <br/>
 <div style="display:inline">
  <tiles:insertAttribute name="menu" />
  <tiles:insertAttribute name="body" />
 </div>
 <br/>
 <br/>
 <tiles:insertAttribute name="footer" />
</body>
</html>
<div style="width: 400px; height: 50px; border: 1px solid red; display: inline-block">Hello</div>
<%@ taglib uri="http://tiles.apache.org/tags-tiles" prefix="tiles"%>
<tiles:insertDefinition name="common" />

Thẻ <tiles:insertDefinition name=”common” /> sẽ chèn page common vào trang index.jsp

Demo:

apache tiles + jsp servlet

apache tiles + jsp servlet

apache tiles + jsp servlet

 

Okay, Done!

Apache Tiles là gì? Code ví dụ với JSP Servlet

Download code ví dụ trên tại đây

stackjava.com