Ví dụ chương trình hello world bằng JSP – Servlet

Ví dụ chương trình hello world bằng JSP – Servlet

Ở bài này mình sẽ chạy ứng dụng web trên server tomcat và sử dụng ide là eclipse.

(Xem lại cách cài đặt tomcat, cài đặt jdk)

Tạo 1 dynamic web project

Click chuột phải vào vùng trống của package Explorer (Project Explorer) và chọn Dynamic Web Project

Ví dụ chương trình hello world bằng JSP - Servlet

 

Đặt tên cho ứng dụng web (project web) (ở đây mình đặt tên là HelloWorld)

Chọn application server mà ứng dụng web sẽ chạy (ở đây mình chọn tomcat, các bạn có thể chọn server khác như glassfish, jetty…)

Ví dụ chương trình hello world bằng JSP - Servlet

Ví dụ chương trình hello world bằng JSP - Servlet

Ở đây mình sẽ chọn tạo tạo file web.xml (web.xml là file cấu hình cho ứng dụng web)

Ví dụ chương trình hello world bằng JSP - Servlet

Dưới đây là ứng dụng web sau khi được tạo ra

file web.xml sẽ có thẻ <welcome-file-list> chứa các file mặc định chạy khi ứng dụng web được chạy

Ví dụ khi ứng dụng web start nó sẽ tìm file index.html ở folder WebContent để chạy, nếu ko thấy nó sẽ chuyển tìm file index.html để chạy, nếu không tìm thấy nó lại chuyển sang các file ở trong danh sách này.

Ví dụ chương trình hello world bằng JSP - Servlet

 

Tạo file index.html ở folder WebContent

Ví dụ chương trình hello world bằng JSP - Servlet

Ví dụ chương trình hello world bằng JSP - Servlet

Ví dụ chương trình hello world bằng JSP - Servlet

Ở đây mình để nội dung của file index.html là:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>hello</title>
</head>
<body>
  <h1>Hello World!</h1>
</body>
</html>

 

Ví dụ chương trình hello world bằng JSP - Servlet

Khởi chạy ứng dụng web:

Ví dụ chương trình hello world bằng JSP - Servlet

Kết quả:

Ví dụ chương trình hello world bằng JSP - Servlet

 

Okay, Done!

Download code ví dụ trên tại đây

Ví dụ chương trình hello world bằng JSP – Servlet

stackjava.com