Các Scope trong JSP Servlet. Application, Request, Session, Page scope

Các Scope trong JSP Servlet. Application, Request, Session, Page scope 1. Scope trong Servlet Trong Servlet, scope là định nghĩa về thời gian mà dữ liệu của bạn có tồn tại cho người dùng trong ứng dụng web. Có 4 scope trong servlet là: page scope, request scope, session scope và application scope.   2. Application Read more about Các Scope trong JSP Servlet. Application, Request, Session, Page scope[…]

jsp-servlet-logo

Code ví dụ chương trình download file với JSP – Servlet

Code ví dụ chương trình download file với JSP – Servlet (Xem thêm: Tạo ứng dụng web đơn giản với JSP -Servlet) Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách trả về 1 file trên ứng dụng web. Cơ chế của hành động download file là: Client gửi 1 request tới server để tải file Read more about Code ví dụ chương trình download file với JSP – Servlet[…]

jsp-servlet-logo

Ví dụ chương trình hello world bằng JSP – Servlet

Ví dụ chương trình hello world bằng JSP – Servlet Ở bài này mình sẽ chạy ứng dụng web trên server tomcat và sử dụng ide là eclipse. (Xem lại cách cài đặt tomcat, cài đặt jdk) Tạo 1 dynamic web project Click chuột phải vào vùng trống của package Explorer (Project Explorer) và chọn Read more about Ví dụ chương trình hello world bằng JSP – Servlet[…]

stackjava.com