Code ví dụ mysql tạo, sửa, xóa bảng/table

Code ví dụ mysql tạo, sửa, xóa bảng/table (Xem lại: Cài đặt MySQL, MySQL Workbench trên Window) MySQL tạo table Cú pháp sql tạo table có dạng như sau: CREATE TABLE table_name ( column1 datatype, column2 datatype, column3 datatype, …. ); Ví dụ mình muốn tạo table custome với trường name kiểu varchar(25) và address kiểu Read more about Code ví dụ mysql tạo, sửa, xóa bảng/table[…]

MySQL là gì? Cài đặt MySQL, MySQL Workbench trên Window

MySQL là gì? Cài đặt MySQL, MySQL Workbench trên Window. 1. MySQL, MySQL Workbench là gì? MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ sử dụng ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) MySQL là có tốc độ cao, ổn định và dễ sử dụng, có tính khả chuyển, hoạt động trên Read more about MySQL là gì? Cài đặt MySQL, MySQL Workbench trên Window[…]

DMCA.com Protection Status stackjava.com