Sửa lỗi java.sql.SQLException: Unable to load authentication plugin ‘caching_sha2_password’.

Sửa lỗi java.sql.SQLException: Unable to load authentication plugin ‘caching_sha2_password’. Lỗijava.sql.SQLException: Unable to load authentication plugin ‘caching_sha2_password’ là do từ MySQL 8.0 caching_sha2_password được sử dụng làm plugin authentication mặc định thay cho mysql_native_password Do đó bạn thường gặp lỗi này khi update MySQL server lên 8.0 Solution – Giải pháp Cách 1: Thay đổi mã hóa mật khẩu của Read more about Sửa lỗi java.sql.SQLException: Unable to load authentication plugin ‘caching_sha2_password’.[…]

Code ví dụ mysql tạo, sửa, xóa bảng/table

Code ví dụ mysql tạo, sửa, xóa bảng/table (Xem lại: Cài đặt MySQL, MySQL Workbench trên Window) MySQL tạo table Cú pháp sql tạo table có dạng như sau: CREATE TABLE table_name ( column1 datatype, column2 datatype, column3 datatype, …. ); Ví dụ mình muốn tạo table custome với trường name kiểu varchar(25) và address kiểu Read more about Code ví dụ mysql tạo, sửa, xóa bảng/table[…]

MySQL là gì? Cài đặt MySQL, MySQL Workbench trên Window

MySQL là gì? Cài đặt MySQL, MySQL Workbench trên Window. 1. MySQL, MySQL Workbench là gì? MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ sử dụng ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) MySQL là có tốc độ cao, ổn định và dễ sử dụng, có tính khả chuyển, hoạt động trên Read more about MySQL là gì? Cài đặt MySQL, MySQL Workbench trên Window[…]

stackjava.com