Cài đặt Java trên Linux/Ubuntu (Oracle JDK – Open JDK)

Cài đặt Java trên Linux/Ubuntu (Oracle JDK – Open JDK). (Xem lại: cài đặt Java – JDK trên windows) (Xem thêm: Cài đặt Java trên Ubuntu/Linux bằng file .tar.gz) Cài đặt Oracle JDK Đầu tiên thêm repository  WebUpd8 PPA để có thể cài đặt oracle (WebUpd8 chứa bộ cài Oracle JDK) sudo apt-add-repository ppa:webupd8team/java Tiếp theo chạy Read more about Cài đặt Java trên Linux/Ubuntu (Oracle JDK – Open JDK)[…]

tomcat logo

Tomcat là gì? Cài đặt và cấu hình tomcat

Tomcat là gì? Cài đặt và cấu hình tomcat. 1. Tomcat là gì? Apache Tomcat®  là một phần mềm mã nguồn mở thực hiện cài đặt công nghệ Java Servlet, JavaServer Pages, Java Expression Languate và Java WebSocket. Tomcat là một ứng dụng máy chủ gọn nhẹ, thường dùng để deploy các ứng dụng Java Web. Read more about Tomcat là gì? Cài đặt và cấu hình tomcat[…]

Cài đặt Java 9, Cài đặt biến môi trường Java

Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn: Cài đặt Java 9, Cài đặt biến môi trường Java. Cài đặt Java Runtime Enviroment để lập trình Java và kiểm tra version Java trên giao diện dòng lệnh. (Xem thêm: Cài đặt Java trên Linux/Ubuntu) (Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt Java 8 trên Windows) 1. Download và cài Read more about Cài đặt Java 9, Cài đặt biến môi trường Java[…]

MySQL là gì? Cài đặt MySQL, MySQL Workbench trên Window

MySQL là gì? Cài đặt MySQL, MySQL Workbench trên Window. 1. MySQL, MySQL Workbench là gì? MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ sử dụng ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) MySQL là có tốc độ cao, ổn định và dễ sử dụng, có tính khả chuyển, hoạt động trên Read more about MySQL là gì? Cài đặt MySQL, MySQL Workbench trên Window[…]

stackjava.com