spring cloud logo

Xác thực trong Spring Cloud Config (Spring Cloud Config Authenticate)

Xác thực trong Spring Cloud Config (Spring Cloud Config Authenticate) Thông tin cấu hình của 1 project khá quan trọng, nó chứa nhiều thông tin nhạy cảm như username/password… nên ta cần phải bảo mật nó. Để bảo mật thông tin cấu hình từ cloud config server có 2 cách đơn giản: Xác thực (dùng Read more about Xác thực trong Spring Cloud Config (Spring Cloud Config Authenticate)[…]

spring cloud logo

Code ví dụ Spring Cloud Config Client

Code ví dụ Spring Cloud Config Client Trong ví dụ này chúng ta sẽ thực hiện load cấu hình để sử dụng cho project từ 1 server khác (Spring Cloud Config) Việc load cấu hình từ 1 server khác thường áp dụng cho các project có nhiều instance trên nhiều server, mỗi lần đổi cấu Read more about Code ví dụ Spring Cloud Config Client[…]

spring cloud logo

Code ví dụ Spring Cloud Config Server

Code ví dụ Spring Cloud Config Server Trong bài này mình sẽ làm ví dụ về Spring Cloud Config Server load data cấu hình từ github hoặc từ các folder ở local. Code ví dụ Spring Cloud Config Server Tạo project Spring Boot: File > New > Module Đây là cấu trúc project sau khi Read more about Code ví dụ Spring Cloud Config Server[…]

spring cloud logo

Sự khác nhau giữa file application với bootstrap trong Spring

Sự khác nhau giữa file application với bootstrap trong Spring Phân biệt sự khác nhau giữa 2 file cấu hình là application.properties với bootstrap.properties hoặc application.yml với bootstrap.yml. Khi nào thì sử dụng file cấu hình application, khi nào thì sử dụng file cấu hình bootstrap? 1. File application.properties / application.yml dùng để làm gì? Read more about Sự khác nhau giữa file application với bootstrap trong Spring[…]

stackjava.com