spring mvc

Code ví dụ Spring MVC + Spring JDBC + Maven + MySQL

Code ví dụ Spring MVC + Spring JDBC + Maven + MySQL Ở bài này mình sẽ kết hợp Spring MVC với Spring JDBC để thực hiện ví dụ thêm, sửa, xóa dữ liệu với database. Các công nghệ sử dụng trong bài viết này Spring 5.0.2.RELEASE Maven JDK 1.8 Eclipse Server tomcat MySQL Tạo Read more about Code ví dụ Spring MVC + Spring JDBC + Maven + MySQL[…]

spring jdbc logo

Spring JDBC – Xử lý batch processing trong Spring JDBC, Code ví dụ.

Spring JDBC – Xử lý batch processing trong Spring JDBC, Code ví dụ. 1. Batch Processing là gì? Theo cách xử lý thông thường, mỗi lần connect tới database ta sẽ thực hiện một câu truy vấn SQL, ví dụ cần insert 2 bản ghi thì sẽ thực hiện connect database 2 lần –> trường Read more about Spring JDBC – Xử lý batch processing trong Spring JDBC, Code ví dụ.[…]

spring jdbc logo

Spring JDBC – Transaction trong Spring JDBC, Code ví dụ Spring JDBC Transaction

Spring JDBC – Transaction trong Spring JDBC, Code ví dụ Spring JDBC Transaction 1. Transaction là gì? Transaction là 1 giao dịch (hay còn gọi là 1 giao tác) bao gồm 1 loạt các hành động được phải được thực hiện thành công cùng nhau, nếu 1 hành động thất bại thì tất cả các Read more about Spring JDBC – Transaction trong Spring JDBC, Code ví dụ Spring JDBC Transaction[…]

spring jdbc logo

Spring JDBC – Ví dụ PreparedStatement, ResultSetExtractor, RowMapper, NamedParameterJdbcTemplate trong Spring JDBC

Spring JDBC – Ví dụ PreparedStatement, ResultSetExtractor, RowMapper, NamedParameterJdbcTemplate trong Spring JDBC Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một số class trong Spring JDBC như ResultSetExtractor, RowMapper, NamedParameterJdbcTemplate, SimpleJdbcTemplate. Tạo cơ sở dữ liệu Tạo database “spring-jdbc” CREATE SCHEMA `spring-jdbc` ; (Xem lại: Cài đặt và cấu hình MySQL) Tạo table “user_info” CREATE TABLE `spring-jdbc`.`user_info` Read more about Spring JDBC – Ví dụ PreparedStatement, ResultSetExtractor, RowMapper, NamedParameterJdbcTemplate trong Spring JDBC[…]

spring jdbc logo

Spring JDBC – Tại sao cần Spring JDBC, Code ví dụ với JdbcTemplate

Spring JDBC – Tại sao cần Spring JDBC, Code ví dụ với JdbcTemplate Database sử dụng: Mysql Spring version 5 1. Spring JdbcTemplate là gì? So sánh Spring JDBC với JDBC Các vấn đề tồn tại với JDBC API: Cần viết nhiều code trước và sau thực hiện query (tạo connection, statement, đóng resultset, đóng Read more about Spring JDBC – Tại sao cần Spring JDBC, Code ví dụ với JdbcTemplate[…]

stackjava.com