spring boot logo

Code ví dụ Spring Boot Caching (@Cacheable, @CacheEvict, @CachePut, @Caching)

Code ví dụ Spring Boot Caching (@Cacheable, @CacheEvict, @CachePut, @Caching) Trong bài này mình sẽ làm ví dụ về spring boot cache để lưu dữ liệu trong in memory cache làm tăng tốc độ truy vấn dữ liệu   1. Code ví dụ Spring Boot Caching (@Cacheable, @CacheEvict, @CachePut, @Caching) Cấu trúc project: Thư viện Read more about Code ví dụ Spring Boot Caching (@Cacheable, @CacheEvict, @CachePut, @Caching)[…]

spring boot logo

Code ví dụ spring boot https (cấu hình ssl, https)

Code ví dụ spring boot https (cấu hình ssl, https). Trong ví dụ này mình sẽ tạo 1 project spring boot hiển thị file html đơn giản, nhưng sẽ truy cập qua https thay vì http (xem lại: Tạo certificate SSL cho server Java (PKCS #12 – p12, pfx)) 1. Tạo key store Đầu tiên mình Read more about Code ví dụ spring boot https (cấu hình ssl, https)[…]

spring boot logo

Code ví dụ Spring Boot Kafka (Producer, Consumer Kafka Spring)

Code ví dụ Spring Boot Kafka (Producer, Consumer Kafka Spring) (Xem lại: Cài đặt, chạy Apache Kafka, Apache Zookeeper trên windows) (Xem lại: Cài đặt, cấu hình Apache Kafka, Apache Zookeeper trên Ubuntu) (Xem lại: Code ví dụ Spring Boot Intellij) 1. Cấu trúc Project Thư viện sử dụng: <?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?> <project xmlns=”http://maven.apache.org/POM/4.0.0″ xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xsi:schemaLocation=”http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd”> Read more about Code ví dụ Spring Boot Kafka (Producer, Consumer Kafka Spring)[…]

nginx-logo

Cấu hình HTTPS Server cho NGINX (SSL Certificate trong NGINX)

Cấu hình HTTPS Server cho NGINX (SSL Certificate trong NGINX) Trong bài này mình sẽ hướng dẫn mở tính năng HTTPs trên NGINX. (Mặc định thì NGINX đang tắt tính năng này) Cấu hình HTTPS Server cho NGINX (SSL Certificate trong NGINX) Mở file nginx.conf tìm tới phần HTTPS server # HTTPS server # #server { Read more about Cấu hình HTTPS Server cho NGINX (SSL Certificate trong NGINX)[…]

nginx-logo

Ví dụ load balancer với NGINX (NGINX Load Balancing)

Ví dụ load balancer với NGINX (NGINX Load Balancing) Trong bài này mình sẽ làm ví dụ, sử dụng NGINX như 1 load balancer (cân bằng tải). Dùng server phục vụ hệ thống, còn NGINX sẽ đứng ra thực hiện phân tải, tránh tình trạng 1 server phải xử lý tất cả request hoặc nếu Read more about Ví dụ load balancer với NGINX (NGINX Load Balancing)[…]

nginx-logo

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NGINX trên Windows

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NGINX trên Windows 1. Download và cài đặt NGINX trên Windows Download nginx tại: http://nginx.org/en/download.html Lời khuyên là nên tải bản stable, ví dụ ở đây mình sẽ tải bản nginx-1.18.0 Sau khi tải về file .zip các bạn giải nén nó ra sẽ được folder nginx. Dưới đây là Read more about Hướng dẫn cài đặt và cấu hình NGINX trên Windows[…]

ssl logo

Tạo certificate SSL cho server Java (PKCS #12 – p12, pfx)

Tạo certificate SSL cho server Java (PKCS #12 – p12, pfx). (Xem lại: Hướng dẫn tạo certificate SSL trên Windows (file key, pem)) (Xem lại: Hướng dẫn tạo certificate SSL trên ubuntu (file key, pem)) (Xem lại: Chuyển file pem, private key sang p.12 (PKCS#12)) 1. Tạo certificate SSL cho server Java (PKCS #12 – p12, pfx) bằng Read more about Tạo certificate SSL cho server Java (PKCS #12 – p12, pfx)[…]

Posted in ssl
ssl logo

Hướng dẫn tạo certificate SSL trên ubuntu (file key, pem)

Hướng dẫn tạo certificate SSL trên ubuntu (file key, pem) (Xem thêm: Hướng dẫn tạo certificate SSL trên Windows (file key, pem)) Với server chạy bằng Java bạn cần chuyển file pem, private key sang p.12 (PKCS#12) Tạo file .key openssl genrsa -out {ten_file}.key {do_dai_key} Ví dụ: openssl genrsa -out cert.key 2048 Tạo file .pem từ file Read more about Hướng dẫn tạo certificate SSL trên ubuntu (file key, pem)[…]

ssl logo

Hướng dẫn tạo certificate SSL trên Windows (file key, pem)

Hướng dẫn tạo certificate SSL trên Windows (file key, pem) Trong bài này mình sẽ tạo file .key, .pem, .crt để làm certificate chạy https (Lưu ý: Với server chạy bằng Java bạn cần chuyển file pem, private key sang p.12 (PKCS#12)) (xem thêm: Hướng dẫn tạo certificate SSL trên ubuntu (file key, pem)) Hướng dẫn tạo Read more about Hướng dẫn tạo certificate SSL trên Windows (file key, pem)[…]

Posted in ssl
ssl logo

Hướng dẫn chuyển file pem, private key sang p.12 (PKCS#12)

Hướng dẫn chuyển file pem, private key sang p.12 (PKCS#12) File .pem để định dạng certificate phổ biến cho Apache và Nginx nhưng nó không hỗ trợ trong Java. Do đó khi sử dụng server Java ta cần convert nó sang định dạng .p12 (Xem lại: Hướng dẫn tạo certificate SSL trên ubuntu (file key, pem)) (Xem Read more about Hướng dẫn chuyển file pem, private key sang p.12 (PKCS#12)[…]

Posted in ssl
stackjava.com