swagger logo

Code ví dụ Swagger với springfox-swagger2, swagger ui

Code ví dụ Swagger với springfox-swagger2, swagger ui (Xem lại: Swagger là gì) Trong bài này mình sẽ sử dụng lại Code ví dụ Spring Boot RESTful Webservice với các api thêm, sửa, xóa user và tạo tài liệu để import vào swagger. Tạo Spring Boot Project Thư viện sử dụng Để sử dụng swagger ta thêm Read more about Code ví dụ Swagger với springfox-swagger2, swagger ui[…]

swagger logo

Swagger là gì? Tạo document cho API RESTful Web Service

Swagger là gì? Tạo document cho API RESTful Web Service Swagger là gì? Swagger là một phần mềm mã nguồn mở được sử dụng để phát triển, thiết kế, xây dựng và làm tài liệu cho các RESTful Web Service. Có một số phần mềm Swagger như Swagger Editor, Swagger Codegen, Swagger Inspector, Swagger UI. Read more about Swagger là gì? Tạo document cho API RESTful Web Service[…]

kafka logo

Code ví dụ Java Kafka Producer (Apache Kafka)

Code ví dụ Java Kafka Producer (Apache Kafka) (Xem lại: Cài đặt, chạy Apache Kafka, Apache Zookeeper trên windows) (Xem lại: Code ví dụ Java Kafka consumer) Thư viện sử dụng Download file kafka_2.12-1.1.0.jar hoặc khai báo trong maven project (Trong ví dụ này mình sử dụng Eclipse + Maven) <dependency> <groupId>org.apache.kafka</groupId> <artifactId>kafka_2.12</artifactId> <version>1.1.0</version> </dependency> Code ví dụ import Read more about Code ví dụ Java Kafka Producer (Apache Kafka)[…]

kafka logo

Code ví dụ Java Kafka consumer (Apache Kafka)

Code ví dụ Java Kafka consumer (Apache Kafka) (Xem lại: Cài đặt, chạy Apache Kafka, Apache Zookeeper trên windows) (Xem lại: Code ví dụ Java Kafka Producer) Thư viện sử dụng Download file kafka_2.12-1.1.0.jar hoặc khai báo trong maven project (Trong ví dụ này mình sử dụng Eclipse + Maven) <dependency> <groupId>org.apache.kafka</groupId> <artifactId>kafka_2.12</artifactId> <version>1.1.0</version> </dependency> Code ví dụ import Read more about Code ví dụ Java Kafka consumer (Apache Kafka)[…]

kafka logo

Cài đặt, chạy Apache Kafka, Apache Zookeeper trên windows

Cài đặt, chạy Apache Kafka, Apache Zookeeper trên windows Trong bài này mình sẽ thực hiện cài đặt zookeeper và apache kafka sau đó tạo topics, producer và consumer để demo. (Xem thêm: Code ví dụ Java Kafka consumer) (Xem thêm: Code ví dụ Java Kafka producer) Yêu cầu: Máy bạn đã cài đặt và thiết Read more about Cài đặt, chạy Apache Kafka, Apache Zookeeper trên windows[…]

spring boot logo

Code ví dụ Spring Boot Data JPA (JpaRepository) MySQL + Eclipse

Code ví dụ Spring Boot Data JPA (JpaRepository) MySQL + Eclipse (Xem lại: Code ví dụ Spring Boot với Hibernate + MySQL + Maven + Eclipse) Ở bài này mình sẽ sử dụng Spring Boot với Spring Data JPA để thực hiện ví dụ thêm, sửa, xóa dữ liệu với database MySQL. Sau đó hiển thị dữ Read more about Code ví dụ Spring Boot Data JPA (JpaRepository) MySQL + Eclipse[…]

lombok logo

Lombok là gì? Sinh code tự động trên Eclipse – Intellij

Lombok là gì? Sinh code tự động trên Eclipse – Intellij 1. Lombok là gì? Lombok là một thư viện Java giúp tự sinh ra các hàm setter/getter, hàm khởi tạo, toString… và tinh gọn chúng. Thực tế thì hầu hết các IDE hiện này đều hỗ trợ sinh code tự động ví dụ như Read more about Lombok là gì? Sinh code tự động trên Eclipse – Intellij[…]

Code ví dụ upload file bằng Java với HttpClient

Code ví dụ upload file bằng Java với HttpClient (Xem lại: Code ví dụ gửi http post request bằng Java – HttpClient) Công nghệ sử dụng Maven JDK 1.8 Apache HttpComponents Tạo server Ở bài này mình sử dụng project SpringBootUploadFile để làm server (nó sẽ cung cấp chức năng cho phép người dùng upload file). Read more about Code ví dụ upload file bằng Java với HttpClient[…]

Code ví dụ gửi http post request bằng Java (HttpClient)

Code ví dụ gửi http post request bằng Java (HttpClient) (Xem lại: Apache HttpComponents là gì? Ví dụ HttpClient) HttpClient Posting Request 1. Basic Post Gửi http post request với form giống như submit form trên html public static void basicPost(String url) throws ClientProtocolException, IOException { CloseableHttpClient client = HttpClients.createDefault(); HttpPost httpPost = new HttpPost(url); List<NameValuePair> params Read more about Code ví dụ gửi http post request bằng Java (HttpClient)[…]

Code ví dụ download file bằng Java (Apache HttpComponents – HttpClient)

Code ví dụ download file bằng Java (Apache HttpComponents – HttpClient) Ở ví dụ này mình sẽ sử dụng thư viện Apache HttpComponents để gửi request download file. (Xem lại: Ví dụ gửi http get request bằng Java (HttpClient)) Tạo Maven Project Thư viện sử dụng: <dependency> <groupId>org.apache.httpcomponents</groupId> <artifactId>fluent-hc</artifactId> <version>4.5.5</version> </dependency> Cách download file đơn giản Read more about Code ví dụ download file bằng Java (Apache HttpComponents – HttpClient)[…]