nginx-logo

Cấu hình HTTPS Server cho NGINX (SSL Certificate trong NGINX)

Cấu hình HTTPS Server cho NGINX (SSL Certificate trong NGINX) Trong bài này mình sẽ hướng dẫn mở tính năng HTTPs trên NGINX. (Mặc định thì NGINX đang tắt tính năng này) Cấu hình HTTPS Server cho NGINX (SSL Certificate trong NGINX) Mở file nginx.conf tìm tới phần HTTPS server # HTTPS server # #server { Read more about Cấu hình HTTPS Server cho NGINX (SSL Certificate trong NGINX)[…]

nginx-logo

Ví dụ load balancer với NGINX (NGINX Load Balancing)

Ví dụ load balancer với NGINX (NGINX Load Balancing) Trong bài này mình sẽ làm ví dụ, sử dụng NGINX như 1 load balancer (cân bằng tải). Dùng server phục vụ hệ thống, còn NGINX sẽ đứng ra thực hiện phân tải, tránh tình trạng 1 server phải xử lý tất cả request hoặc nếu Read more about Ví dụ load balancer với NGINX (NGINX Load Balancing)[…]

ssl logo

Hướng dẫn tạo certificate SSL trên ubuntu (file key, pem)

Hướng dẫn tạo certificate SSL trên ubuntu (file key, pem) Tạo file .key openssl genrsa -out {ten_file}.key {do_dai_key} Ví dụ: openssl genrsa -out cert.key 2048 Tạo file .pem từ file .key Cú pháp: openssl req -x509 -new -nodes -key {ten_file.key} -sha256 -days 1825 -out {ten_file.pem} Ví dụ: openssl req -x509 -new -nodes -key cert.key -sha256 Read more about Hướng dẫn tạo certificate SSL trên ubuntu (file key, pem)[…]

Hướng dẫn sửa lỗi No compatible attachment provider is available

Hướng dẫn sửa lỗi No compatible attachment provider is available Hướng dẫn sửa lỗi No compatible attachment provider is available Lỗi “No compatible attachment provider is not available” xảy ra khi  code của bạn yêu cầu phải sử dụng jdk để chạy trong khi môi trường của bạn lại đang để là jre Ví dụ Read more about Hướng dẫn sửa lỗi No compatible attachment provider is available[…]

Code ví dụ Java Async Await với ea-async và CompletableFuture

Code ví dụ Java Async Await với ea-async và CompletableFuture

Code ví dụ Java Async Await với ea-async và CompletableFuture. Với Javascript thì việc thực hiện await các tác vụ (các process) rất đơn giản. Còn với Java là ngôn ngữ đa luồng, việc await ở đây là await các thread, muốn thực hiện điều đó ta cần sử dụng thêm thư việc. Thư viện Read more about Code ví dụ Java Async Await với ea-async và CompletableFuture[…]

reactjs logo

Sự khác nhau giữa Props và State trong React

Sự khác nhau giữa Props và State trong React Sự khác nhau giữa Props và State trong React Props là các biến, data được truyền từ component cha và có thể truy cập được ở cả các component con. State được khởi tạo và chỉnh sửa và chỉ có thể truy bởi chính bản thân Read more about Sự khác nhau giữa Props và State trong React[…]

reactjs logo

React Props là gì? Code ví dụ Props trong React

React Props là gì? Code ví dụ Props trong React React Props là gì? React Props là các tham số truyền vào React Component. React Props được truyền vào Component thông qua các HTML attributes. React Props giống như các tham số của 1 function JavaScript hay các thuộc tính trong HTML React Props là Read more about React Props là gì? Code ví dụ Props trong React[…]

reactjs logo

React State là gì? Code ví dụ React state

React State là gì? Code ví dụ React state. React State là gì? Trong React, state là các thành phần để xây dựng nên một component. State là lưu lưu trữ các giá trị của component, khi state thay đổi thì component cũng được render lại. Tạo State object Đối tượng state được tạo trong Read more about React State là gì? Code ví dụ React state[…]

reactjs logo

Component React là gì? Code ví dụ component trong ReactJS

Component React là gì? Code ví dụ component trong ReactJS. Component React là gì? Trong React, các component hoạt động giống như các hàm trả về các thành phần HTML Các component là các thành phần độc lập và có thể sử dụng lại. Các component thực hiện công việc giống như các functions trong Read more about Component React là gì? Code ví dụ component trong ReactJS[…]

reactjs logo

Code ví dụ React, ReactJS hello world

Code ví dụ React, ReactJS Hello World ReactJS là gì? React là một thư viện Javascript (nên thường gọi là ReactJS) được dùng để xây dụng giao diện người dùng. ( React là mã nguồn mở được phát triển bởi Facebook. React là tầng view trong mô hình MVC * Lưu ý: React là thư Read more about Code ví dụ React, ReactJS hello world[…]

stackjava.com