docker logo

Hướng dẫn xóa docker container (ví dụ docker rm)

Hướng dẫn xóa docker container (ví dụ docker rm) Hướng dẫn xóa docker container (ví dụ docker rm) Để xóa docker container ta dùng lệnh docker rm với cú pháp sau: docker rm [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER…] Trong đó OPTIONS gồm các lựa chọn sau: –force , -f Buộc xóa các container đang chạy –link , -l Read more about Hướng dẫn xóa docker container (ví dụ docker rm)[…]

docker logo

Hướng dẫn xóa docker image (ví dụ docker rmi)

Hướng dẫn xóa docker image (ví dụ docker rmi) Hướng dẫn xóa docker image (ví dụ docker rmi) Để xóa docker image ta dùng lệnh: docker rmi [OPTIONS] IMAGE [IMAGE…] trong đó có các option: –force , -f buộc image (ví dụ nếu có container của image đang chạy ta không thể xóa được nên Read more about Hướng dẫn xóa docker image (ví dụ docker rmi)[…]

docker logo

Hướng dẫn pull images từ docker repository, registry (docker pull)

Hướng dẫn pull images từ docker repository, registry (docker pull) Ví dụ docker pull Để pull docker image ta dùng lệnh sau: docker pull [OPTIONS] NAME[:TAG|@DIGEST] Trong đó có các OPTIONS sau: –all-tags , -a Tải tất cả các tag của image trong repsitoryDownload all tagged images in the repository –disable-content-trust true Bỏ qua bước Read more about Hướng dẫn pull images từ docker repository, registry (docker pull)[…]

docker logo

Hướng dẫn load docker image từ file tar (docker load)

Hướng dẫn load docker image từ file tar (docker load) Trong bài này mình sẽ thực hiện restore image được back up thành file .tar bởi lệnh docker save (Xem lại: Ví dụ docker save) Hướng dẫn load docker image từ file tar (docker load) Để load các image từ định dạng file .tar ta dùng Read more about Hướng dẫn load docker image từ file tar (docker load)[…]

docker logo

Hướng dẫn cài đặt docker registry server (private registry server)

Hướng dẫn cài đặt docker registry server (private registry server) Registry là một server cho phép lưu trữ và phân phối các image docker. Registry là một phần mềm mã nguồn mở, có thể cài đặt qua docker. 1. Cài đặt docker registry server Chạy một docker container từ image registry:2 docker run -d –name Read more about Hướng dẫn cài đặt docker registry server (private registry server)[…]

docker logo

Hướng dẫn lưu docker image thành file (docker save)

Hướng dẫn lưu docker image thành file (docker save) Hướng dẫn lưu docker image thành file (docker save) Để lưu docker image thành file ta dùng lệnh docker save: docker save -o <path for generated tar file> <image name> Ví dụ: mình đang có 2 images là ubuntu:18.04 và registry:2. Bây giờ mình sẽ lưu Read more about Hướng dẫn lưu docker image thành file (docker save)[…]

spring boot logo

Code ví dụ spring boot h2 database (khởi tạo database)

Code ví dụ spring boot h2 database (khởi tạo database) Trong bài này mình sẽ làm một ví dụ nhúng hệ quản trị cơ sở dữ liệu H2 vào project spring boot. Việc này đặc biệt hữu ích trong quá trình làm các demo, với H2 chúng ta không cần phải cài các cơ sở Read more about Code ví dụ spring boot h2 database (khởi tạo database)[…]

spring cloud logo

Xác thực trong Spring Cloud Config (Spring Cloud Config Authenticate)

Xác thực trong Spring Cloud Config (Spring Cloud Config Authenticate) Thông tin cấu hình của 1 project khá quan trọng, nó chứa nhiều thông tin nhạy cảm như username/password… nên ta cần phải bảo mật nó. Để bảo mật thông tin cấu hình từ cloud config server có 2 cách đơn giản: Xác thực (dùng Read more about Xác thực trong Spring Cloud Config (Spring Cloud Config Authenticate)[…]

spring cloud logo

Code ví dụ Spring Cloud Config Client

Code ví dụ Spring Cloud Config Client Trong ví dụ này chúng ta sẽ thực hiện load cấu hình để sử dụng cho project từ 1 server khác (Spring Cloud Config) Việc load cấu hình từ 1 server khác thường áp dụng cho các project có nhiều instance trên nhiều server, mỗi lần đổi cấu Read more about Code ví dụ Spring Cloud Config Client[…]

spring cloud logo

Code ví dụ Spring Cloud Config Server

Code ví dụ Spring Cloud Config Server Trong bài này mình sẽ làm ví dụ về Spring Cloud Config Server load data cấu hình từ github hoặc từ các folder ở local. Code ví dụ Spring Cloud Config Server Tạo project Spring Boot: File > New > Module Đây là cấu trúc project sau khi Read more about Code ví dụ Spring Cloud Config Server[…]

stackjava.com