Hướng dẫn pull images từ docker repository, registry (docker pull)

Hướng dẫn pull images từ docker repository, registry (docker pull)

Ví dụ docker pull

Để pull docker image ta dùng lệnh sau:

docker pull [OPTIONS] NAME[:TAG|@DIGEST]

Trong đó có các OPTIONS sau:

--all-tags , -a Tải tất cả các tag của image trong repsitoryDownload all tagged images in the repository
--disable-content-trust true Bỏ qua bước verify image
--platform experimental (daemon)API 1.32+

Thiết lập platform nếu server cho phép nhiều platform

--quiet , -q Thu gọn log của lệnh

Ví dụ: pull image ubuntu với tag là 18.04

docker pull ubuntu:18.04

Hướng dẫn pull images từ docker repository, registry (docker pull)

 

 

Okay, Done!

References: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/pull/

stackjava.com