Hướng dẫn lưu docker image thành file (docker save)

Hướng dẫn lưu docker image thành file (docker save)

Hướng dẫn lưu docker image thành file (docker save)

Để lưu docker image thành file ta dùng lệnh docker save:

docker save -o <path for generated tar file> <image name>

Ví dụ: mình đang có 2 images là ubuntu:18.04registry:2. Bây giờ mình sẽ lưu image ubuntu:18.04 thành file ubuntu.18.04.tar

 

 

Okay, Done!

References:

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/save/

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/image_save/

stackjava.com