Hướng dẫn grep logs docker, filter/lọc logs docker container

Hướng dẫn grep logs docker, filter/lọc logs docker container

Hướng dẫn grep logs docker, filter/lọc logs docker container

Cú pháp:

docker logs container_id | grep "thong_tin_grep"

Ví dụ:

Mình muốn lọc những dòng logs có chứa từ “CATALINA_HOME” của container 5b7fe5f32ebd

docker logs 5b7fe5f32ebd | grep "CATALINA_HOME"

Hướng dẫn grep logs docker, filter/lọc logs docker container

*Lưu ý: trong một số trường hợp, lệnh grep sẽ không hoạt động do chế độ debug hoặc hiển thị ra console của docker container. Trong trường hợp này ta cần thêm option 2>&1

Ví dụ:

docker logs container_id 2>&1 | grep "thong_tin_grep"

 

Okay, Done!

References:

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/logs/

stackjava.com